รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2562

เดือนมิถุนายน

รางวัลจากงานพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลพระราชทานของที่ระลึก มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

เดือนพฤษภาคม

รางวัลจากพิธีประทานรางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ WORLD ASEAN AWARDS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ WORLD ASEAN AWARDS สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้แก่ คุณปาณิศา เขื่อนแก้วภากูล
 • รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ WORLD ASEAN AWARDS สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้แก่ คุณประภาส เลิศวิไล
 • รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ WORLD ASEAN AWARDS สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้แก่ คุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ

รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โดยสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัลผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น ได้แก่ คุณเบญจพจน์ ทิพย์กมลแสง

เดือนเมษายน

รางวัลจากการประกวด the 4th ABU Awards on Climate Action and Disaster Preparedness

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล The Best Human Story จากรายการรู้สู้ภัย ตอน พลังงานทางเลือก ลดโลกร้อน

รางวัลจากโครงการยกย่องสร้างสรรค์ คนดีต้นแบบของสังคมไทย “กินรีทอง” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” ประเภทสื่อสารมวลชน ได้แก่ คุณนิตยา กีรติเสริมสิน

รางวัลจากการประชุม ABU Children’s Drama Co-Production ครั้งที่ 15

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล Producers’ Choice Award ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เดือนมีนาคม

รางวัลจากงาน YouTube Day 2019

ไทยพีบีเอสได้รับ 1 รางวัล

 • รางวัล Gold Button ในฐานะที่ YouTube ของ Thai PBS มีผู้ติดตามครบ 1 ล้าน

รางวัลจากพิธีพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทองค์กรดีเด่น ได้แก่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 • รางวัลเทพทอง ครั้งที่ 19 ประเภทนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ คุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ พิธีกรและผู้ผลิตรายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว

รางวัลจากพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ คุณกานดา จำปาทิพย์
 • รางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ คุณสุภาวดี อินทะวงษ์

เดือนกุมภาพันธ์

รางวัลจากพิธีประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561

ไทยพีบีเอสได้รับ 8 รางวัล

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการข่าวดีเด่น
 • รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการพื้นที่ชีวิต
 • รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากรายการปฏิบัติการเด็กช่างคิด Kid Rangers
 • รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น จากรายการศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ
 • รางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่น ได้แก่ คุณวิภาพร วัฒน์วิทย์
 • รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง

เดือนมกราคม

รางวัลจากสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 Media Awards 2018

ไทยพีบีเอสได้รับ 2 รางวัล

 • รางวัลดีเด่น รางวัลข่าวหรือสารเชิงข่าว ประเภทสื่อโทรทัศน์ จากผลงานเรื่อง โรฮิงญากลางฤดูอพยพ โดย คุณหทัยรัตน์ พหลทัพ และคุณวิลาศิณีย์ ศุภรส
 • รางวัลดีเด่น รางวัลสารคดีหรือสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการโทรทัศน์ จากผลงานเรื่อง ชีวิตหนี้มลาบรี โดย คุณจิราภรณ์ ศรีแจ่ม จากรายการเปิดปม

รางวัลจากพิธีประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ รางวัลแห่งความสำเร็จ Success Award

ไทยพีบีเอสได้รับ 3 รางวัล

 • รางวัลพระคเณศทองคำ ครั้งที่ 2 สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ได้แก่ คุณวีริศ หุ่นเจริญ
 • รางวัลพระคเณศทองคำ ครั้งที่ 2 สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ได้แก่ คุณวิภาพร วัฒนวิทย์
 • รางวัลพระคเณศทองคำ ครั้งที่ 2 สาขาสื่อสารมวลชนดีเด่น ได้แก่ คุณธีรเดช งามเหลือ
กลับขึ้นด้านบน