10 ทิศทางก้าวใหม่ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ในวาระครบรอบ 10 ปีของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รศ.ดร วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้กล่าวถึงนโยบาย ทิศทาง รวมไปถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของไทยพีบีเอสในทศวรรษใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอล มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหาสื่อสาธารณะให้มากที่สุด ผ่าน 10 ทิศทาง ดังนี้

1. เนื้อหาส่วนตัวบนแพลตฟอร์มที่เลือกได้ (Personalized Content)
เน้นเข้าถึงพลเมืองยุคดิจิตอลมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาเนื้อหาและแพลตฟอร์มให้เป็น Personalize (My Thai PBS) ต้องตอบโจทย์สังคมให้ได้ และต้องไปหาผู้รับสื่อในทุกที่ ทุกแพลตฟอร์ม และทุกเนื้อหา ซึ่งการเรียกว่า My Thai PBS คือทุกคนเป็นเจ้าของไทยพีบีเอส

2. ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Media Lab Data Centre)
การพัฒนาเนื้อหาของไทยพีบีเอส จะอยู่บนฐานของงานวิชาการ เราจะพัฒนาระบบงานวิจัย งานวิชาการต่างๆ เพื่อให้เข้าใจ Audience Journey หรือเข้าใจวิถีที่หลากหลายของผู้ใช้สื่อให้มากขึ้น โดยมีสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ จะทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาฐานข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้ใช้สื่อในเมืองไทยให้ได้อย่างมากที่สุด และจะมีการพัฒนา Media Lab หรือห้องทดลองสื่อ นั่นหมายความว่า การที่เราจะพัฒนาเนื้อหารายการอะไร จะนำเนื้อหาเข้าไปทดลองใน Media Lab ก่อนและให้กลุ่มเป้าหมายที่เราเชิญมาช่วยทดสอบทดลอง ก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหาออกมา

3. เชื่อมโยง เรียนรู้ (Creative Learning Space)
ไทยพีบีเอส จะเปิดพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เต็มพื้นที่ ทั้งที่สำนักงานวิภาวดีรังสิต และศูนย์ภูมิภาคทั้ง 3 ศูนย์ (เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่) ซึ่งขณะนี้มีเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆ เข้ามาชวนไทยพีบีเอสให้ร่วมกันทำพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์อื่นๆ 

4. พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับคนทุกกลุ่ม (Television For All)
ไทยพีบีเอส จะพยายามอย่างเต็มที่ในการลดช่องว่างการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยมีระบบการทำงานที่จะมีภาษาที่ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงผู้บกพร่องในกลุ่มอื่นๆ ด้วย

5. ร่วมกันหาทางออกกับสาธารณะ (Social Service, Better Society)
ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่เน้นไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของสังคม ยกระดับสร้างความเป็นธรรมต่างๆ ในสังคม ทั้งรายการที่มีอยู่แล้ว เช่น สถานีประชาชน ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ แพะเดอะซีรี่ส์ ซึ่งเปิดประเด็นเรื่องหนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆ รายการนโยบาย by ประชาชน ที่ให้ประชาชนตัวเล็กตัวน้อยได้มาเสนอนโยบายจากเสียงประชาชนจริงๆ เชื่อมต่อไปที่ Change.org เพื่อนำนโยบายที่ผู้ร่วมรายการเสนอทางหน้าจอไปร่วม Vote เพื่อให้ประเด็นนโยบายเหล่านี้กระจายไปในช่องทาง Social Media ต่างๆ ซึ่งหลายเรื่องเกิดผลเปลี่ยนแปลงจริง เช่น นโยบาย “เมาแล้วขับเท่ากับเจตนาฆ่าคน” และอีกหลายเรื่อง รวมทั้ง ครึ่งหลังของปี 2560 เรามีรายการที่ชื่อว่า We Vote ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการทำงานร่วมกับองค์การอาหารและยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ให้เกิดการแก้ปัญหา

6. สร้างพลังพลเมือง (The Power of C)
การสร้างพลังพลเมืองให้เข้มแข็งมากขึ้นไปอีก หลังจากที่เราร่วมทำงานกับเครือข่ายจนเกิดนักข่าวพลเมืองขึ้น 6,000 กว่าคนทั่วประเทศ ในปี 2561 เราจะพัฒนา Application ที่ชื่อว่า C-Site Application ที่จะทำให้เราสามารถที่จะขยายพลังของพลเมืองเหล่านี้ออกไปได้มากขึ้นไปอีก เป็น Application ที่ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาหา มาออกแบบ วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องได้ เราเชื่อมั่นว่า C-Site Application จะเป็นจุดทะลุทะลวงที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นนักข่าวพลเมืองได้ง่ายขึ้น และขยายตัวไปได้ไกลมากขึ้น

7. เนื้อหาจากท้องถิ่นสู่โลกาภิวัฒน์ (Glocalized Content)
ให้ความสำคัญกับเนื้อหาและช่องทางที่เชื่อมพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองโลก มีรูปแบบเนื้อหารายการที่สร้างมุมมองแบบตะวันออก หรือแบบบูรพาวิถี เชื่อมท้องถิ่นสู่โลก หรือที่เราเรียกว่า Glocalization และที่สำคัญเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรสื่อ รวมทั้งสถาบันวิชาการที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียด้วย ที่ได้สร้างความร่วมมือไว้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา

8. โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (4ES)
การปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กรภายใน ทีมบริหารในชุดนี้ได้เข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และใช้เวลาทำการจัดการดูแลระบบบริหารจัดการภายในให้ดียิ่งขึ้น จนกล้าประกาศว่าตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ระบบการจัดการภายในจะนำไปสู่การจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นระบบที่ถูกต้อง ลดเวลาการทำงานลงเพื่อนำเวลาที่เหลือไปพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อไป รวมทั้งเราจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาช่วยจัดการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning-ERP), (ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม Enterprise Risk Management-ERM) , การบริหารจัดการโดยยึดประสิทธิภาพเป็นหลัก (Efficient Management) และ จริยธรรม (Ethic) โดยจะประกาศให้เป็นองค์กร ธรรมาภิบาล และอยู่บนฐานการทำงานอย่างมีจริยธรรม

9. ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกลไกหลากหลาย (Audience Council)
การสร้างความเข้มแข็งของกลไกการมีส่วนร่วมภายนอก ตาม พ.ร.บ. องค์การฯ ก็คือ การมีสภาผู้ชมผู้ฟัง เครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะ และเครือข่ายอื่นๆ ไทยพีบีเอสจะทำงานกับกลไกต่างๆ เหล่านี้โดยมีกระบวนการตรวจสอบและสร้างมั่นใจว่าไม่ได้ละเลยเสียงของประชาชน

10. นวัตกรรมการทำงานเพื่อเนื้อหาสื่อที่เป็นเลิศ (Content-Based Structure)
การประกาศรูปแบบการทำงานแบบใหม่ ที่เรียกว่า โครงการสร้างการบริหารจัดการที่เอาเนื้อหาเป็นแกนนำ หรือ Content Based Structure โดยปี 2561 จะเป็นการทดลองทำ และค่อยๆ ผลักดันไปสู่องค์กร Content Based Structure โดยมีกระบวนการ “ครัวกลาง” ที่รวบรวมบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะฝีมือจากสำนักต่างๆ มารวมกันเป็นครัว 4 ครัว เพื่อทำประเด็นที่จะเป็นวาระหลักของไทยพีบีเอส หรือ Super Content ในปีนี้ 4 ประเด็น คือ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปวิถีชีวิต และปฏิรูปมุมมองที่มีต่อความเป็นพลเมืองโลก นอกจากนี้ ยังมีการปรับวิธีการทำงานของห้องข่าว (News Room) ที่เรียกว่าห้องข่าวที่เป็นมากกว่าข่าว

 

10 ทิศทาง กับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส
โดย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

กลับขึ้นด้านบน