นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.thaipbs.or.th) ทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลที่ติดต่อมายังเว็บไซต์เราทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด

 

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของไทยพีบีเอสต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้

สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสเท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นด้วย


การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของไทยพีบีเอส เช่น การสมัครงาน การลงทะเบียนสัมมนา หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต


การเปิดใช้งาน, การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มีสิทธิ์ทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต้องเป็นพนักงานของไทยพีบีเอสที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับพนักงานไทยพีบีเอสอื่น จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น ไทยพีบีเอสจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมแก่ไทยพีบีเอส ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของไทยพีบีเอส


ไทยพีบีเอสอาจทำความตกลง และ/หรือ มีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของไทยพีบีเอส และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของไทยพีบีเอส ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับไทยพีบีเอส หรือเข้ามาดำเนินการในนามของไทยพีบีเอสนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของไทยพีบีเอส ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ไทยพีบีเอสจะว่าจ้างนิติบุคคลอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของไทยพีบีเอส นิติบุคคลเหล่านั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของไทยพีบีเอสด้วยเช่นกัน

 

การขอลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล (User Data Deletion)


ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งทีมงานเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่ webmaster@thaipbs.or.th เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


ไทยพีบีเอสสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยพีบีเอสอาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส


ระบบรักษาความปลอดภัย


ไทยพีบีเอสจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง ป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ


ข้อยกเว้นความรับผิดที่ผู้ใช้บริการควรทราบ


ผู้เข้าใช้บริการควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ไทยพีบีเอสขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)


คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Browser) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส


ไทยพีบีเอสอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับไทยพีบีเอส และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของไทยพีบีเอสนั้น ไทยพีบีเอสอาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของผู้ใช้บริการ


โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยไทยพีบีเอส และจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของไทยพีบีเอส หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (Search Engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย


การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2790-2000 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.)

กลับขึ้นด้านบน