ข้อมูลและระเบียบต่างๆ

ช่องทางรับความคิดเห็นร้องเรียน

ส.ส.ท. เปิดรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กรณีปรากฎข้อความเสียงหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงในสื่ออื่นๆ ของ ส.ส.ท. หรือปรากฎพฤติกรรมของบุคลากรของ ส.ส.ท. ทุกระดับหรือผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ผลิตรายการกระทำการหรือผลิตรายการขัดต่อจริยธรรมของวิชาชีพ โดยท่านสามารถแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทาง ดังนี้

1. เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/Complaint

2. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม


กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งทางอีเมล์ complaint@thaipbs.or.th หรือ ทางไปรษณีย์ที่

คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฯ
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

3. ทางเครื่องโทรสาร (Fax) หมายเลข 0-2790-2020 ส.ส.ท. ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 2563

ระเบียบการรับและพิจารณา เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

2553 - ระเบียบการรับและพิจารณา เรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพ

 

 

กลับขึ้นด้านบน