อำนาจหน้าที่

การจัดตั้ง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นนิติบุคคล ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Public Broadcasting Service (TPBS) ทำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ดำเนินการภายใต้ทุน ทรัพย์สิน และรายได้ขององค์การ
(อ้างอิงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

วัตถุประสงค์ขององค์การ

ให้องค์การมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
 2. ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งดำเนินการอย่างปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
 3. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
 4. ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
 5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกำหนดทิศทางการให้บริการขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 6. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น
  การดำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้คำนึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมของประชาชน
  (อ้างอิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

อำนาจหน้าที่ขององค์การ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 ให้องค์การมีอำนาจหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้

 1. จัดให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ หรือเผยแพร่รายการในระบบอื่น หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น โดยมีเครือข่ายให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือให้มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพิ่มเติมเป็นเครือข่าย ไม่เก็บค่าสมาชิกและไม่หารายได้จาก การโฆษณา เว้นแต่เป็นการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์การ
 2. ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ หรือบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศอื่น หรือบริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่รายการ
 3. ให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิต รายการอิสระ
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างประเทศหรือ องค์การระหว่างประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ขององค์การสื่อสารสาธารณะของ ต่างประเทศ ในการผลิตรายการอันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสร้างความ ร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
 5. กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
  (อ้างอิงตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

อำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการ

นอกจากอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 8 ให้องค์การมีอำนาจทำกิจการ ดังต่อไปนี้ด้วย

 1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
 2. ก่อตั้งสิทธิ หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการขององค์การ
 3. เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ขององค์การ
 4. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการให้บริการ
 5. ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
  (อ้างอิงตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

อำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บเงินบํารุงองค์การ

ให้องค์การมีอํานาจในการจัดเก็บเงินบํารุงองค์การจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตาม กฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ และจัดสรรให้เป็นรายได้ขององค์การ โดยให้มีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการปรับเพิ่มรายได้สูงสุดตามมาตรานี้ทุกสามปี เพื่อให้องค์การมีรายได้เพียงพอต่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ โดยให้พิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อของปีที่ผ่านมาประกอบกับขอบเขตการดําเนินงานขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปและผลการประเมินการดําเนินงานขององค์การตามมาตรา 50
(อ้างอิงตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย

คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. กําหนดนโยบายโดยทั่วไปขององค์การ
 2. คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อํานวยการ และพนักงานให้ ปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ
 3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององค์การ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7
 4. ให้ความเห็นชอบงบประมาณขององค์การ
 5. ควบคุมการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
 6. กําหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ
 7. กําหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร ผู้อํานวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงานและลูกจ้างขององค์การ และบทลงโทษ
 8. กํากับดูแลเพื่อให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคําติชม ตลอดจนข้อร้องเรียนของ ประชาชนต่อองค์การ ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
 9. กําหนดระเบียบกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การงบประมาณและ ทรัพย์สิน การมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารดําเนินการต่าง ๆ และการดําเนินกิจการโดยทั่วไป
 10. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตามมาตรา 29
 11. แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการตามมาตรา 31
 12. กําหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ตามมาตรา 37
 13. กําหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ ขององค์การตามมาตรา 42
 14. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตามมาตรา 46
 15. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา 52
 16. ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
  (อ้างอิงตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551) 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ควบคุมดูแลการผลิตรายการหรือการสร้างสรรค์รายการขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
 2. กํากับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับขององค์การในกรณีที่มีการร้องเรียนของประชาชน
 3. จัดทําแผนการบริหารกิจการและแผนการจัดทํารายการขององค์การเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายเพื่อให้ความเห็นชอบ
 4. จัดทําแผนพัฒนาองค์การ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการเงินเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
 5. จัดทําแผนแม่บทพัฒนาเครือข่าย
 6. ประเมินคุณภาพของรายการที่มีการเผยแพร่
 7. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย
  (อ้างอิงตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)

อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ในการบริหารกิจการขององค์การ ผู้อำนวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจ ดังนี้

 1. ออกระเบียบในการบริหารกิจการขององค์การ รวมทั้งระเบียบและวิธีปฏิบัติงานของ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การ ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกลางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
 2. ทําสัญญาจ้าง เลิกจ้าง เลื่อน ลด หรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้างขององค์การตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
 3. แต่งตั้งนายสถานีและคณะกรรมการบริหารสถานี
  ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนองค์การ เพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดกระทํากิจการแทนก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
  (อ้างอิงตามมาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 38 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551)
กลับขึ้นด้านบน