ด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่สนใจงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการทำงานจากสถานการณ์จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. กลุ่มงาน Content Creator

หน้าที่และความรับผิดชอบ : คิดประเด็น ค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก สร้างสรรค์การผลิตเนื้อหาข่าว, รายการ เผยแพร่ในรูปแบบมัลติมีเดียในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม ผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาคอลัมน์ใหม่ ๆ ผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร หรือเนื้อหาพิเศษในแคมเปญ โครงการต่าง ๆ สร้างสรรค์การเล่าเรื่องด้วยเนื้อหาข่าว, รายการและไลฟ์สไตล์ในรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ทันสมัย จับประเด็น ลงพื้นที่เก็บวัตถุดิบเพื่อการผลิตเนื้อหา ออกแบบและนำเสนอ Storyboard จากเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายและผลิตเผยแพร่ในรูปแบบงานกราฟิก, วิดีโอที่ทันสมัย

สาขาวิชา :

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชา Computer Graphics & Multimedia
 • สาขาวิชาการภาพยนต์และภาพนิ่ง
 • สาขาวิชาการโฆษณา
 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์

หรือสาขาอื่น ๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

2. กลุ่มงาน Journalist

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ค้นคว้า สืบค้น ศึกษา และประมวลข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว จับประเด็นที่แหลมคม โดดเด่น โดยมีข้อมูลจากการค้นคว้า สืบค้น ทำข่าวเชิงสืบสวน โดยมีข้อมูลจากการค้นคว้า สืบค้น จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว และเหมาะสมกับแต่ละ Platform เรียบเรียงเนื้อหาข่าวให้เหมาะสมกับการนำเสนอข่าวใน On Air และ Online

สาขาวิชา :

 • สาขาวิชาวารสารศาสตร์
 • สาขาวิชาอักษรศาสตร์
 • สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หรือสาขาอื่น ๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

3. กลุ่มงาน TV – Online Production

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลข่าว, รายการ สคริปต์ข่าว, รายการ เพื่อตีความหมาย และออกแบบการเล่าเรื่องข่าว, รายการนั้นๆ ออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผนการผลิตชิ้นงานข่าว, รายการ รวมถึงควบคุมการถ่ายทำ และควบคุมการผลิตกราฟิก จัดหาภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิก เพื่อนำมาผลิตชิ้นงานข่าว, รายการ ทั้งในและนอกสถานที่ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ โดยใช้ภาพเล่าเรื่อง ใช้เอฟเฟ็คภาพ เสียง หรือเทคนิคอื่นที่เหมาะสม ควบคุมการบันทึกเทปรายการ หรือช่วงของรายการ ควบคุมการออกอากาศ (การทำงานใน Studio) มีทักษะการใช้งานโปรแกรมตัดต่อ กราฟฟิก 2D 3D

สาขาวิชา :

 • สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 • สาขาวิชา Computer Graphics & Multimedia
 • สาขาวิชามัลติมีเดีย
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย
 • สาขาวิชามัลติมีเดียดีไซน์

หรือสาขาอื่น ๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

4. กลุ่มงาน IT & Technology

หน้าที่และความรับผิดชอบ : พัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้ง Local Server และ Cloud รวมถึง Database System ในด้านความเสถียร เพื่อรองรับด้านการบริหารและด้านปฏิบัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง ตรวจสอบระบบโครงข่ายและความปลอดภัย บริหารจัดการ ควบคุม รวมถึงการแก้ปัญหาของระบบโครงข่าย วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองเช่น แผนภาพข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ศึกษาความต้องการใช้โปรแกรมของผู้ใช้งานกำหนดขอบเขตของความต้องการระหว่างผู้วิเคราะห์และผู้ใช้งาน ออกแบบให้ระบบสามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึง ออกแบบจำลองข้อมูลการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ดูแล บำรุงรักษา และให้ความช่วยเหลือด้านระบบสารสนเทศ

สาขาวิชา :

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

5. กลุ่มงาน Administrator

หน้าที่และความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในสายงานบัญชี จัดซื้อ บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีทักษะการประสานงาน ออกแบบสร้างสรรค์ พัฒนางานเครือข่ายและการมีส่วนร่วม หรือในหน่วยงานด้านงานบริหารจัดการต่างๆ

สาขาวิชา :

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์

หรือสาขาอื่น ๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

การรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์

กรอกใบสมัคร พร้อมส่งหลักฐานประกอบการสมัครทาง https://career.thaipbs.or.th

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงในชุดนักศึกษา
 • เรซูเม่ (Resume)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
 • คลิป VDO แนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • หัวข้อประกอบด้วย
  o แนะนำตัวเอง ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น มหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการฝึกงาน ช่วงเวลาในการฝึกงาน
  o ตำแหน่งที่สนใจฝึกงาน หรืองานที่สนใจฝึกงาน สมัครฝึกงานตำแหน่งนี้เพราะอะไร ความคาดหวังจากการฝึกงาน
  o ความสนใจส่วนตัว งานอดิเรก
  o วางแผนชีวิตตนเองอย่างไรในอนาคต
  o ให้พูดถึง ThaiPBS เช่น รู้จักบริษัทนี้ได้อย่างไร ทำไมถึงอยากมาฝึกงานที่นี่
  o เรื่องอื่นๆ ที่อยากนำเสนอ

--------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2785
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (ในวันทำการ)

 

 

กลับขึ้นด้านบน