รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา เนื่องจากการอบรมถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน ซึ่งไทยพีบีเอสจะเปิดรับสมัครทุกปี 

ไทยพีบีเอส จุดประกายให้นักศึกษาที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และอยากเรียนรู้การทำงานจริงได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานกับเราซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริงในสายงานที่ตนสนใจอีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไทยพีบีเอสจัดขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นและเป็นแนวทางก้าวไปสู่ความชำนาญในวิชาชีพได้ ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

คุณสมบัติ

 • นิสิต – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4

กำหนดการรับสมัคร

 • รับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา

งานของสำนักต่างๆ (แบบสังเขป) ที่สามารถให้ความรู้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน

 • สำนักข่าว
  ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ

 • สำนักรายการ
  ช่างภาพ โปรดิวเซอร์ เขียนบท ประสานงานรายการ

 • สำนักสื่อใหม่
  การผลิตคอนเทนต์ กราฟิก มัลติมีเดีย พัฒนาเว็บไซต์และระบบงานบนออนไลน์

 • สำนักวิศวกรรม
  วิศวกรด้านไฟฟ้า โทรคมนาคม การออกอากาศ

 • สำนักโทรทัศน์และวิทยุ 
  งานถ่ายทอดและออกอากาศ ช่างภาพ แสง เสียง กราฟิก ประสานงานต่างๆ

 • สำนักบริหาร
  บริหาร เลขานุการ จัดซื้อ พัสดุ ธุรการ งานด้านระบบสานสนเทศ (IT) งานด้านกฎหมาย

 • สำนักทรัพยากรมนุษย์
  งานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรม งานกิจกรรมและสันทนาการ

 • สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
  นักสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงานชุมชน โปรดิวเซอร์ เขียนบท ตัดต่อ ช่างภาพ

 • สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
  บรรณารักษ์ organizer การฝึกอบรม งานด้านข้อมูลสารนิเทศ

 • ศูนย์การเงิน
  งานบัญชี การเงิน

 • สำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์
  งาน PR สื่อสารการตลาด ประสานงานหน่วยงานต่างประเทศ ประสานงานต่างๆ

แบบฟอร์มใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. ใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน (ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว)
 2. Resume (ประวัติส่วนตัว)
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

หากได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงาน ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย
  (เรียน คุณโกศล สงเนียมผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • หนังสือตอบรับเข้าฝึกงาน

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
  เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางอีเมล์Job@thaipbs.or.th

----------------------------------------------------

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2785
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.00 น.)
Email : Job@thaipbs.or.th

 

กลับขึ้นด้านบน