รู้จักอัตลักษณ์ไทยพีบีเอส

1. ความเป็นมา

ในการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ กิจการโทรทัศน์ ยังขาดเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จดจำได้ และเชื่อมโยงสู่ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นของสาธารณะ ดังนั้น ส.ส.ท. จึงได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์การขึ้น (Branding) โดยกำหนดให้เริ่มใช้ในโอกาสที่ ส.ส.ท. จะทำการย้ายที่ทำการใหม่ ในเดือนเมษายน 2554 โดยเน้นการดำเนินการขั้นต้น (ระยะที่ 1) ในส่วนของกิจการโทรทัศน์ และจากนั้นจะเชื่อมโยงสู่การเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์การต่อไป

2. องค์ประกอบอัตลักษณ์

องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตลักษณ์องค์การ (อัตลักษณ์กิจการโทรทัศน์) ประกอบด้วย

2.1 การใช้ชื่อเรียก Thai PBS

เดิมกิจการโทรทัศน์ขององค์การ มีชื่อเรียกหลากหลาย ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความสับสน และเพื่อให้เป็นเอกภาพ คณะกรรมการนโยบายจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ใช้ชื่อเรียกกิจการโทรทัศน์ขององค์การเพียงชื่อเดียวคือ Thai PBS โดยเห็นว่าชื่อดังกล่าวมีความเหมาะสมในการขยายการดำเนินงานสู่ระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้ซึ่ง ASEAN จะรวมเป็นประชาคมเดียวในปี 2558 นอกจากนั้น คำเต็มของชื่อ Thai PBS ยังมีความหมายที่สื่อถึงความเป็นสื่อสาธารณะ และเป็นชื่อเดียวกับชื่อองค์การ ที่สามารถให้นานาประเทศเข้าใจได้ (Thai Public Broadcasting Service) ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงถึง การเสริมสร้างอัตลักษณ์โครงการได้สะดวกในลำดับต่อไป

2.2 การปรับตราสัญลักษณ์ Thai PBS

เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเรียก Thai PBS จึงได้มีการปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ให้ มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ โดยยังคงใช้รูปนกสีส้ม แต่เปลี่ยนตัวอักษรใต้รูปเป็น Thai PBS ดังตัวอย่าง โดยสื่อความหมาย ดังนี้

รูปนก หมายถึง

  • เสรีภาพที่ปราศจากการครอบงำ
  • การบินขึ้นสู่ที่สูง ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการดำเนินงาน
  • ความมีชีวิต ซึ่งหมายถึงประชาชนในสังคม
  • เครื่องหมายเชื่อมโยงระหว่างองค์การกับประชาชน

สีส้ม หมายถึง

  • อรุณรุ่งแห่งความหวัง
  • ความรุ่งโรจน์และความสุขของประชาชน

Thai PBS หมายถึง

  • ชื่อองค์การ (Thai Public Broadcasting Service) ซึ่งใช้เป็นชื่อของสถานี

2.3 การใช้คำขยายส่งเสริมอัตลักษณ์ (Tag Line)

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ Thai PBS จึงกำหนดให้ใช้คำขยายอัตลักษณ์ โดยใช้คำว่า

"คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน"

2.4 งานกราฟิกหน้าจอใหม่

ฝ่ายกราฟิก สำนักโทรทัศน์ ได้จัดทำกราฟิกหน้าจอให้ มีความทันสมัย โดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และเพื่อใช้งานในการส่งเสริมรายการต่างๆ เช่น Station ID, Listing, Programme Promotion, Graphic Templates for News Presentation ฯลฯ เป็นต้น

กลับขึ้นด้านบน