รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2552

เดือนธันวาคม

งานมหกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2552

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ
รายการยิ้มสู้ ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รายการ One World โลกใบเดียวกัน ได้รับสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ด้านการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


เดือนพฤศจิกายน

รางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพื้นที่สื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ตัวแทนสถานีเข้ารับรางวัล ในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


งานลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552

รายการทีวีไทยสุดสัปดาห์ ได้รับรางวัลประเภทสื่อมวลชน ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” รับโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสด 100,000 บาท


รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2552 จากสถาบันอิสรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

 • รายการเปิดปม ได้รับรางวัลประเภทสื่อโทรทัศน์ยอดเยี่ยมจากผลงานข่าวเรื่อง “กว่าจะได้เป็นคนไทยเต็มขั้น”
  รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รายการวาระประเทศไทย ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานข่าวเรื่อง “นักเรียนกับสันติวัฒนธรรม”
  รับโล่ประกาศ เกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท


เดือนตุลาคม

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2552 จากสถาบันสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล ประเภทรายการโทรทัศน์ จากรายการพันแสงรุ้ง


เดือนกรกฎาคม

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ประจำปี 2552

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 1 รางวัล ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก จากรายการคนละไม้คนละมือ


เดือนมิถุยายน

Media Leadership Awards รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2552

นายเทพชัย หย่อง ได้รับรางวัลประเภท บุคลากรสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำ และในการพัฒนาวงการสื่อสารมวลชน


เดือนเมษายน

รางวัลสื่อมวลชนที่สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค


รางวัล “แสงชัย สุนทรวัฒน์” ปีที่ 12

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • รางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าว “อธิปไตยเหนือดินแดนปราสาทพระวิหาร"
  ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดย คุณบุตรรัตน์ บุตรพรหม, คุณพรรณี รุ่งสว่าง,
  คุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์, คุณภาณุมาศ เจนกิจพัฒนะ, คุณวรรณี ปิยศุภกรวนิช และ ทีมงานเปิดปม
 • รางวัลประเภทข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าว “เหตุปะทะถนนวิภาวดีซอย 3”
  ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยคุณอรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์, คุณราชา ถิ่นทิพย์,
  คุณบุญฤทธิ์ ศิริโรจน์
 • รางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จากข่าว “ชาติพันธุ์ชาวเล กับลมหายใจที่เหลืออยู่”
  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยคุณธนพล เลิศธนาผล, คุณวิลาสิณีย์ ศุภรส,
  คุณคเชนทร์ คัมภีร์, คุณสุวิทย์ คงวัฒน์, คุณณาตยา แวววีรคุปต์


เดือนมีนาคม

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 5 รางวัล ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 • รายการ ๑๐๐ ปีไกลบ้าน ได้รับรางวัล รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติดีเด่น
 • รายการวิกสยาม ได้รับรางวัล รายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น
 • รายการอัศจรรย์ คันธรรพ ได้รับรางวัล ประเภทพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการดีเด่น
 • คุณชัยรัตน์ ถมยา และ ดร. รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย ได้รับรางวัล ผู้ดำเนินรายการประเภททีม
 • รายการเฉพาะกิจทีมผู้บรรยายการถ่ายทอด พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประเภทรายการกีฬา
 • รายการสุดยอดกีฬาสุดยอดนันทนาการ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
  ได้รับรางวัล รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น
กลับขึ้นด้านบน