รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปี 2554

เดือนธันวาคม

เกียรติบัตร “จิตอาสาทำดี มีคนเห็น” เฉลิมพระเกียรติในหลวง

จากโครงการ “ส่งต่อความดี ไม่มีวันหมด” จากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดย นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน


เดือนพฤศจิกายน

รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554

ประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น จากรายการพันแสงรุ้ง และอิฐก้อนแรก เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนจอห์น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเซนหลุยส์ และสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย


เดือนกันยายน

รางวัลข่าวโทรทัศน์ต่อต้านการทุจริตยอดเยี่ยม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล ผลงานยอดเยี่ยมด้านต่อต้านการทุจริตประเภทสื่อโทรทัศน์ จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ได้แก่

 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวต่อต้านการทุจริตยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าวรุกที่พัสดุสวนผึ้ง
 • รางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวทุจริตบัตรเลขศูนย์
 • รางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวทุจริตงบฯภัยพิบัติ

เดือนสิงหาคม

รางวัลสื่อสร้างสรรค์สุขภาพจิต ประจำปี 2553

สาขาละครโทรทัศน์ ได้แก่ ละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้ จาก กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ 12 สมาคมวิชาชีพ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสุขภาพจิต ประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ผลงานในด้านสุขภาพจิต ให้มีกำลังใจในการผลิตผลงานที่ดีและตระหนักถึงสุขภาพจิตของคนในสังคม โดยมีพิธีมอบรางวัลในงาน Mental Health Media Award 2010 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 โดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี


รางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2554

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) รับรางวัลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัย ประเภทสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2554 โดยมี ดร.วุฒิ ลีลากุศลวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาสื่อสาธารณะ เป็นผู้รับมอบ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องการอุบัติภัยแห่งชาติ (อปส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย โดยมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ สวนสัตว์ดุสิต


รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2554

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2554 สาขารายการโทรทัศน์ดีเด่นด้านนันทนาการ จากรายการดนตรีกวีศิลป์ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ณ อาคารจันทนยิ่งยง สนามกีฬาแห่งชาติ


เดือนกรกฎาคม 

รางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2554

มูลนิธิ ดร.สุรพล สุดารา ร่วมกับ สถาบันวิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกาศเกียรติคุณสิ่งแวดล้อมดีเด่นแก่องค์กรสื่อสารมวลชนและกลุ่มบุคคลดีเด่นประจำปี 2554 โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนเสริมสร้างแรงใจให้แก่องค์กรสื่อสารมวลชนและกลุ่มบุคคลากรที่เห็นความสำคัญและสละเวลาทำคุณประโยชน์ด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เดือนมิถุนายน

รางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตย “ฐานันดร 4 ทองคำ” ประจำปี 2553

 • ประเภทรายการโทรทัศน์ โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
  รายการตอบโจทย์ , รายการคุยกับแพะ และ รายการพื้นที่ชีวิต
 • ประเภทนักสื่อสารมวลชน จากคุณเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการด้านความมั่งคง ไทยพีบีเอส

โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2554

เดือนพฤษภาคม

โล่ประกาศเกียรติคุณ

จากรายการคนสู้โรค และให้กับไทยพีบีเอส จาก คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะสื่อมวลชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2554 โดยมีคุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554


รางวัลชนะเลิศข่าวสร้างสรรค์สังคม ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาโทรทัศน์ ประจำปี 2553

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 4 รางวัล คือ

 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดข่าวสร้างสรรค์สังคม ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ประจำปี 2553 สาขาโทรทัศน์ จากผลงานข่าว “ ดต.พ่อครูข้างถนน” โดย ตรีรัตน์ มีบุญ
 • รางวัลสุดยอดข่าวอาชญากรรม ประจำปี 2553 เชิงสืบสวนสอบสวน สาขาโทรทัศน์
  จากผลงานข่าว “ นักบุญ นางบาป ( แท้ง 2002 ชิ้นส่วนทารก)”
  โดย ธัญญธร สารสิทธิ์, วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อรณี ถนัดสำราญ และ สายชล วัชนุชา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน สาขาโทรทัศน์ ได้แก่ “ข่าว แกะรอยโจ๊ก-จิ๊บ ไผ่เขียว”
  โดย อรณี ถนัดสำราญ และ สายชล วัชนุชา
 • รางวัลชมเชย ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน สาขาโทรทัศน์ ได้แก่ “ข่าวทลายเครือข่ายเฮโรอีน กลุ่มมูเซอแดง”

  โดย นริศรา คินิมาน ซึ่งจัดโดย สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งสริมการทำข่าวอาชญากรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม พร้อมยกย่องและให้กำลังใจและสร้างแนวทางใหม่ๆ ในการนำเสนอข่าวอาชญากรรมเชิงสร้างสรรค์แก่นักข่าว โดยมีนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2554


เดือนเมษายน 

โล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ”

ในฐานะองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เสริมพลังในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2554 (รับโล่จาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 4 เมษายน 2554)


รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล จากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดข่าว-สารคดีวิทยุและโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2554 โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน

 • รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวน (ยอดเยี่ยม) ได้แก่เรื่อง “ขบวนการบุกรุกที่ราชพัสดุ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี”
  โดย สถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา, สายชล ศรีนวลจันทร์, วรงค์ แย้มอรุณ
 • รางวัลข่าวสืบสวนสอบสวน (ชมเชย) ได้แก่เรื่อง “ทุจริตบัตรเลขศูนย์”
  โดย สมศักดิ์ ขามกุลา , สมคิด ยะมะเลิศ , สุพิน หมื่นหาวงษ์
 • รางวัลสารคดีเชิงข่าว (ชมเชย) ได้แก่เรื่อง “กองทุนสุขภาพคนไร้สถานะ(รพ.ชายแดน)
  โดย กลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ

เดือนมีนาคม 

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 10 รางวัล คือ

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลสถานีส่งเสริมความรู้และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 • รางวัลผู้พากย์ภาพยนตร์การ์ตูนดีเด่น ได้แก่ คุณสังวาล เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากการ์ตูนเรื่องรอบรู้กับเจ้าหนูชิด
 • รางวัลผู้บรรยายภาพยนตร์สารคดีดีเด่น ได้แก่ คุณจักรกฤษณ์ หาญวิชัย จากสารคดีเรื่อง อัศจรรย์แห่งชีวิต
 • รางวัลรายการสตรีดีเด่น ได้แก่ รายการ กินอยู่คือ
 • รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ได้แก่ ละคร หมอหงวน แสงดาว แห่งศรัทธา
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น ได้แก่ รายการ ครอบครัวเดียวกัน
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ได้แก่ รายการ ธิราชเจ้าจอมสยาม
 • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ รายการ พินิจนคร
 • รางวัลพิธีกรประเภททีมดีเด่น ได้แก่ คุณสุจิรา อรุณพิพัฒน์ และคุณดวงพร ทรงวิศวะ จากรายการกินอยู่...คือ

เดือนมกราคม

รางวัล Top Award 2010

โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 3 รางวัล คือ

 • รางวัลสถานียอดเยี่ยม ด้านการส่งเสริมความรู้ทั่วไป
 • รางวัลสถานียอดเยี่ยม ด้านการสนับสนุนการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • รางวัลรายการส่งเสริม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียอดเยี่ยม ได้แก่ รายการไอไซน์ ฉลาดยกกำลัง 2

รางวัล คม ชัด ลึก อวอร์ด 2553
โดย ไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล คือ

 • รางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้
 • รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม จากละครเรื่องผีเสื้อและดอกไม้
กลับขึ้นด้านบน