รายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 กำหนดการรับสมัครภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
  2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
  3. นางศศิธร พงศธร
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มีความเห็นว่าจำนวนผู้สมัครยังมีจำนวนน้อยราย จึงได้มีประกาศฉบับที่ 2/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออกไปอีก 15 วัน โดยสิ้นสุดในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายแล้ว หากมีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น จะได้มีประกาศรายชื่อเพิ่มเติมต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน