ไทยพีบีเอสเตรียมสรรหาผู้อำนวยการใหม่ ตั้ง 9 กรรมการสรรหา เฟ้นหาผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคนใหม่ เปิดรับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่ 7 มกราคมนี้ รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จำนวน 9 คน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้อำนวยการคนปัจจุบัน (รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล) ที่จะครบวาระ 4 ปีในเดือนกรกฎาคม 2564

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วย

  1. ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
  2. ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
  3. ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
  4. ประธานกรรมการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
  5. ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
  6. นายกสภาทนายความ
  7. ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
  8. นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
  9. ประธานมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

โดยเปิดกว้างให้ผู้มีคุณสมบัติสมัครเองหรือเสนอชื่อโดยองค์กร และจะเปิดรับสมัครต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะกลั่นกรองผู้สมัครที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เสนอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสวันเดียวกันนี้ มีความเห็นว่า ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่เผชิญปัญหาหลายด้าน ทั้งการแพร่ระบาด COVID-19 เศรษฐกิจตกต่ำและถดถอย ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการ มีคนว่างงานจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาสังคมและการเมือง สื่อสาธารณะจะต้องมีบทบาทในการเสนอข่าวสารและรายการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคลี่คลายวิกฤติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายยังมีความเห็นว่า ไทยพีบีเอสกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่14 ผู้อำนวยการมีความสำคัญในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารกิจการ จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีคุณสมบัติ เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะทำงานบริหารสื่อเพื่อสาธารณะได้สมัครเพื่อรับการสรรหา คณะกรรมการนโยบายไทยพีบีเอสขอให้ความมั่นใจว่า ทุกขั้นตอนของกระบวนการสรรหาจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน