ไทยพีบีเอส เปิดรับ ผอ.ส.ส.ท. ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 64

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 (รวมเวลา 30 วัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

 1. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
  • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี หรือมีพนักงานในองค์กรไม่ต่ำกว่า 200 คน โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถาบันวิชาการด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดี เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 2. ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ (1) ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีผลสำเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์
 3. มีความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เข้าใจภูมิทัศน์สื่อ ความเป็นสื่อสาธารณะ และมีประสบการณ์การบริหารเชิงกลยุทธ์

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ระยะเวลาในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 (รวมเวลา 30 วัน) โดยสามารถสมัครด้วยตนเองหรือสมัครโดยการเสนอชื่อจากองค์กร ดังนี้

 1. การสมัครด้วยตนเอง
  • ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
  • ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันรับสมัคร (ในกรณีที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์)
 2. การสมัครโดยการเสนอชื่อจากองค์กร
  • องค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ หรือสถาบันวิชาการ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลหนึ่งรายชื่อ โดยบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตามหัวข้อการสมัครด้วยตนเอง และหัวหน้าองค์กรที่เสนอชื่อลงนามรับรอง ตามแบบใบคำขอเสนอชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ทั้งนี้ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นด้วย

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

ผู้สนใจส่งใบสมัครและใบคำขอเสนอชื่อ (ถ้ามี) และเอกสารประกอบได้ 2 วิธี คือ

 1. การยื่นด้วยตนเอง
  • ให้ยื่นใบสมัครและใบคำขอเสนอชื่อ (ถ้ามี) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 64 เวลา 09.00 - 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) และให้นำส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF มายังอีเมล DirectorTPBS@thaipbs.or.th
    ภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 [แผนที่]
 2. การยื่นทางไปรษณีย์
  • ให้ส่งใบสมัครและใบคำขอเสนอชื่อ (ถ้ามี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 5 มี.ค. 64 โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และให้นำส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครทั้งหมดรวมถึงหลักฐานการส่งไปรษณีย์ ในรูปแบบไฟล์ PDF มายังอีเมล DirectorTPBS@thaipbs.or.th ภายในวันที่ 5 มี.ค. 64

หมายเหตุ :

 • ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้าตามจำนวนที่กำหนดในวันยื่นใบสมัคร ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้สมัครรายใดแสดงเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ อย่างใดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
 • เอกสารในการสมัครคณะกรรมการสรรหาฯ จะไม่ส่งคืน

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-790-2117, 02-790-2119 และ 02-790-2144 (ในวันและเวลาทำการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน