ไทยพีบีเอส และ ALTV ชวนรับฟรี “Thai PBS Learning Shelf” ส่งเสริมการเรียนการสอนยุคโควิด-19

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เชิญชวนสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา โรงพยาบาล ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ ติดต่อรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 โดยรวบรวมเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจจาก ไทยพีบีเอส และ ALTV หรือ Active Learning TV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เป็นชุดการเรียนรู้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์เสริมทักษะและนันทนาการ เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน ติดต่อขอรับได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนจำกัด 50 ชุดเท่านั้น

สำหรับโครงการ Thai PBS Learning Shelf เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อต่อยอดรายการที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คุณครู กลุ่มบุคคลเปราะบางและประชาชนทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้จากรายการ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นการส่งเสริมขยายการเรียนรู้ แรงบันดาลใจ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ดำเนินการตามเป้าหมายของ ส.ส.ท. ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ มุ่งเน้นการเป็น “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” โดยตั้งแต่ปี 2561 ไทยพีบีเอส ได้ดำเนินการส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ไปแล้วกว่า 2,100 ชุด และในปี 2564 ยังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยนำรายการสาระความรู้จาก Thai PBS ช่องหมายเลย 3 และ ALTV (Active Learning TV) ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก สร้างสรรค์เป็นชุดการเรียนรู้ คัดเลือกเนื้อหารายการให้สอดคล้องกับการเรียนออนไลน์ของเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด–19

โดยแบ่งชุดการเรียนรู้เป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชุดการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชุดการเรียนรู้สุขภาพและอาชีพ

 

ชุดการเรียนรู้ประถมศึกษาปีที่ 1-6

Thai PBS Learning Shelf เป็นชุดการเรียนรู้ที่ต่อยอดและนำเนื้อหารายการจากไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก คัดสรรเนื้อหารายการกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้าง พัฒนาการของเด็กและเยาวชน รวบรวมเป็นชุดการเรียนรู้เด็กประถมศึกษา เพื่อส่งมอบให้คุณครูและสถาบันการศึกษา สามารถนำไปปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยภายในกล่อง ประกอบไปด้วย

1. เนื้อหารายการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 • รวบรวมเนื้อหารายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนได้ อาทิ รายการขบวนการ Fun น้ำนม, รายการสอนศิลป์, รายการท้าให้อ่าน, รายการ Kid Rangers , รายการตาต้าตีตี้โตโต้ ไดโนมหัศจรรย์, รายการ KIDs พิชิต CODE , รายการ VOCAB KING โดยบรรจุลงใน Thumb Drive เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

2. ชุดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
3. ชุดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
4. สมุดสอนศิลปะ จากรายการสอนศิลป์ จำนวน 1 เล่ม
5. สมุดภาพระบายสี จากรายการขบวนการ Fun น้ำนม จำนวน 3 ชุด

 

ชุดการเรียนรู้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

Thai PBS Learning Shelf เป็นชุดการเรียนรู้ที่ต่อยอดและนำเนื้อหารายการจาก ALTV (ACTIVE LEARNING TV) ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก คัดสรรเนื้อหารายการกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ เน้นด้านทักษะ Up Skill Re-Skill การเรียนรู้นอกห้องเรียน สอดรับกับการเรียนรู้วิถีใหม่ รวบรวมเป็นชุดการเรียนรู้สำหรับเด็กมัธยมศึกษา เพื่อส่งมอบให้คุณครูและสถาบันการศึกษา สามารถนำไปปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยภายในกล่อง ประกอบไปด้วย

1. เนื้อหารายการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

 • รวบรวมเนื้อหารายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนได้ อาทิ รายการ ENGLISH Level up , รายการห้องเรียนติวเข้ม, รายการ WHY ROOM ? ห้องพิเศษใส่ไข่, รายการคนละดาว GEN Z , รายการ Lab Zaa ท้าทดลอง, รายการแนะ NOW , รายการรู้เท่าทันสื่อ

2. ชุดเสริมทักษะสื่อวิทยาศาสตร์ “NSM PLERN SCIENCE” จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

 

ชุดการเรียนรู้สุขภาพและอาชีพ

Thai PBS Learning Shelf เป็นชุดการเรียนรู้ที่ต่อยอดและนำเนื้อหารายการจากไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 คัดสรรเนื้อหารายการที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้รับชมสามารถนำองค์ความรู้ และแนวทางการพัฒนางานอาชีพจากรายการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ โดยภายในกล่อง ประกอบไปด้วย

1. เนื้อหารายการสำหรับบุคคลทั่วไป

 • รวบรวมเนื้อหารายการที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจ สุขภาพและนันทนาการ อาทิ รายการ Food Work , รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง, รายการดูให้รู้, รายการมหาอำนาจบ้านนา , รายการคนสู้โรค , รายการสารพันลั่นทุ่ง (บางเขน) , รายการ ข.ขยับ , Play list Thai PBS Learning space X Money มันแน่

2. หนังสือสูตรอาหารปลายจวัก จำนวน 1 เล่ม
3. หนังสือชุดความรู้จากไทยพีบีเอส จำนวน 3 เล่ม อาทิ

 • สังคมสูงวัย
 • หนี้ที่ไม่เป็นธรรม
 • เมืองปลอดขยะ

4. อุปกรณ์เสริมสุขภาพและนันทนาการ จำนวน 3 ชุด

 

สำหรับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน โรงพยาบาล ที่สนใจรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ สามารถ ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2564 โดยจัดส่ง เอกสารประกอบการขอรับชุดการเรียนรู้ ที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ ไทยพีบีเอส หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-790-2399 หรือ email: a.naimsamphao@gmail.com ตามรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการขอรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf 2564

 1. เป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
 2. เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่ดูแลคุ้มครองกลุ่มบุคคลเปราะบาง อาทิ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลคนพิการ สถานดูแลเด็กและเยาวชน
 3. เป็นชุมชน โรงพยาบาล ห้องสมุดชุมชน พื้นที่ส่วนกลางชุมชน
 4. กรอกแบบฟอร์มขอรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf (กรอกข้อมูลผ่าน Google Form) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 5. จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf
  • เรียนถึง รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านการมีส่วนร่วม
  • ระบุข้อมูลหน่วยงาน / องค์กร / ชุมชน (ชื่อหน่วยงาน, ที่ตั้ง, เกี่ยวกับ, จำนวนคนในหน่วยงาน / องค์กร / ชุมชน พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงาน)
  • ระบุความประสงค์หรือความจำเป็นในการใช้ชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf
 6. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงานของตัวแทนผู้ประสานงาน สถานศึกษา / หน่วยงาน / องค์กร / ชุมชน
 7. เอกสารที่ใช้ต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร หรือผู้นำชุมชน
 8. จัดส่งเอกสารข้อที่ 5 - 7 มาที่ คุณอริสา เนียมสำเภา ฝ่ายสื่อสารองค์การ โทรศัพท์ 02-790-2399 Email: a.naimsamphao@gmail.com หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน