ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย จำนวน 2 คน ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล เป็นผู้อำนวยการ ส.ส.ท. โดยจะเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาเจรจาตกลงรายละเอียดของสัญญาจ้าง ก่อนการทำสัญญาจ้างซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน