ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

     เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

     อาศัยอำนาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายในคราวประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1. นางสุดารัตน์  ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ)
  2. นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์ (ด้านปฏิบัติการ)
  3. นางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข (ด้านบริหารกิจการ)

     โดยให้รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเมื่อผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย

     ทั้งนี้ ให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน