คำแถลงคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ต่อกรณีความเห็นว่ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง

คำแถลงของคณะกรรมการสรรหา   ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)   ต่อกรณีความเห็นว่ากระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ความเห็นของนายแก้วสรร อติโพธิ กรรมการธรรมาภิบาลที่ระบุว่า กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นกระบวนการสรรหาที่ไม่ถูกต้องตามความทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ขอชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามขั้นตอน และอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในข้อบังคับ ส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2560 ทุกประการ และกระบวนการสรรหาเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยในการสรรหาดังกล่าว ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบกับการรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง 7 คน ก่อนจะมีการลงมติว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมจำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับดังกล่าว ข้อ 9.2 วรรคสอง ยังระบุด้วยว่า "ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสงวนสิทธิ์ในการที่จะยังไม่ดำเนินการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครน้อยราย หรือในกรณีที่ได้มีการกลั่นกรองแล้ว แต่ไม่มีผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้การตัดสินของคณะกรรมการนโยบายเป็นที่สุด"

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงมีหน้าที่เพียงกลั่นกรอง และสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และสมควรที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเท่านั้น หากคณะกรรมการนโยบายเห็นว่า กระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง ก็มีอำนาจที่จะยกเลิกกระบวนการสรรหา และดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาผู้สมัครที่คณะกรรมกรสรรหาได้กลั่นกรองส่งให้แต่อย่างใด ประกอบกับความเห็นดังกล่าวเป็นความเห็นของนายแก้วสรร อติโพธิ ที่ระบุตำแหน่งว่าเป็น กรรมการธรรมภิบาล ส่งถึง นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ในฐานะส่วนตัว คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่า ความคิดเห็นดังกล่าวนี้ผูกพัน หรือมีนัยทางกฎหมายประการใด อีกทั้งความเห็นนี้ก็ยังอาจส่งผลเป็นการทำลายความเชื่อถือหรือความเป็นอิสระของคณะกรรมการสรรหาอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วยเช่นกัน

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหามีข้อสังเกตถึงเจตนาของผู้เผยแพร่ความเห็นดังกล่าว เนื่องจากมีการเผยแพร่ออกมาระหว่างการหารือของคณะกรรมการนโยบายก่อนมีการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อลงมติคัดเลือกผู้อำนวยการในวันนี้ (6 กรกฎาคม) ทั้งๆ ที่กระบวนการสรรหาเสร็จสิ้น และเผยแพร่ต่อสาธารณะตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 แล้ว

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน