รายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ในการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ. ส.ส.ท.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ในการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 และขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นั้น มีผู้สมัครทั้งสิ้น 9 ราย และยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ถอนตัว 2 ราย คงเหลือผู้สมัครเข้าแสดงวิสัยทัศน์ และรับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 7 ราย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ดังนี้

  1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
  2. นายพัชระ สารพิมพา
  3. นายสุพจ จริงจิตร
  4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร
  5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
  6. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
  7. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดำเนินกระบวนการคัดเลือก รอบที่ 1 ตามข้อ 9.1 แห่งข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ โดยคัดเลือกผู้สมัคร จำนวน 2 ราย ได้แก่

  1. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ


  2. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

เพื่อเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายดำเนินกระบวนการคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน