ไทยพีบีเอส เปิดให้ผู้ผลิตและบุคคลที่สนใจ ยื่นเสนอรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ 19 - 20 ก.ย. 67

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เชิญชวนผู้ผลิตรายการ และบุคคลที่สนใจเข้าสู่กระบวนการคัดสรรใน โครงการเปิดรับรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ Drama Program Commissioning 2567 ตามวัตถุประสงค์หลักขององค์การฯ ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการอิสระ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเสนอรายการได้ในวันที่ 19 - 20 ก.ย. 67 เวลา 10.00 - 17.00 น. (ไม่รับเอกสารนอกวันและเวลาที่กำหนดไว้) ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A ไทยพีบีเอส 

เนื้อหารายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่เปิดรับ

 1. การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Lifestyles Development)
 2. การรู้เท่าทันในยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่าน (Literacy in the Changing Era)
 3. สุขภาวะทางจิต (Psychological well-being)
 4. ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology)
 6. สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และความสมดุลทางธรรมชาติ (Environment Ecosystem and Balance of Nature)
 7. ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง / ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (Deliberative Democracy)

คุณสมบัติของผู้เสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล

 1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละคร โฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 2. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
 3. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 5. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 6. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละคร โฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 2. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
 3. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 5. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 6. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 3. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ในทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 4. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

หลักเกณฑ์การคัดสรรรายการ

   1. ด้านเนื้อหารายการ ตรงตามขอบเขตเนื้อหารายการที่เปิดรับ

   2. ด้านรูปแบบการนำเสนอ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • มีความเข้าใจในประเด็นที่จะนำเสนอและลำดับความชัดเจนของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

    3.ด้านประวัติการทำงานและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอรายการ

 • มีผลงานที่มีคุณภาพ
 • มีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • มีการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 • มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
 • มี Passion ที่จะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

รายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเสนอรายการ

ผู้ยื่นเสนอรายการจะต้องนําส่งเอกสารประกอบการยื่นเสนอรายการให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. ใบขอเสนอรายการ ที่กรอกครบถ้วนทุกข้อ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. เอกสารประกอบการยื่นเสนอรายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร) โดยแบ่งเป็น 3 ซอง ดังนี้
 • ซองที่ 1 เขียนหน้าซองว่า "ข้อเสนอด้านเทคนิค" จํานวน 5 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท)
 • ซองที่ 2 เขียนหน้าซองว่า "ใบเสนอราคา" จํานวน 5 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท)
 • ซองที่ 3 เขียนหน้าซองว่า "เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรายการ" จํานวน 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท)

การส่งเอกสารเสนอรายการ

 1. ยื่นส่งด้วยตัวเอง (บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง)
 2. ยื่นส่งเอกสารด้วยผู้ได้รับมอบอำนาจ ที่มีต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ ให้กระทำการยื่นซองเอกสารเสนอราคา พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มีรูป ซึ่งออกให้โดยราชการและยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นเอกสารเสนอรายการ

เปิดรับเอกสารเสนอรายการ วันที่ 19 - 20 ก.ย. 67 เวลา 10.00 - 17.00 น. (ไม่รับเอกสารนอกวันและเวลาที่กำหนดไว้) ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A ไทยพีบีเอส (แผนที่)

กำหนดการคัดสรรรายการ

 • 19 - 20 ก.ย. 67
  เปิดรับเอกสารเสนอรายการ
   ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม เวลา 10.00 -17.00 น. (ไม่รับเอกสารนอกวันและเวลาที่กำหนดไว้)

 • 4 ต.ค. 67
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

 • 30 - 31 ต.ค. 67
  คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก
  (คัดสรรจากเอกสาร)

 • 8 พ.ย. 67
  ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายการที่ผ่านการคัดสรรรอบแรก

 • 21 - 22 พ.ย. 67
  คณะกรรมการคัดสรรรอบสอง
  (นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ)

 • 6 ธ.ค. 67
  ประกาศผลการคัดสรร

เงื่อนไขการยื่นเสนอรายการ

 1. การคัดสรรรายการเป็นการกระทำโดยเปิดเผยต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ปรากฏในข้อเสนอรายการบางส่วนหรือทั้งหมด ย่อมได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ส.ส.ท. ให้การปกป้องและการปกปิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาไว้เป็นความลับจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของกระบวนการคัดสรร
 2. ส.ส.ท. จะดำเนินการทำสัญญาจ้างผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร ตามแบบสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ส.ส.ท. ภายในเวลา 6 เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้
 3. ส.ส.ท. อาจเจรจาต่อรองงบประมาณการผลิตกับผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร และผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรรทุกรายจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกับผู้ควบคุมและพัฒนารายการของ ส.ส.ท.
 4. ผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรร หากมิได้เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุในข้อเสนอรายการ ผู้เสนอรายการจะต้องแสดงเอกสาร แสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดก่อนทำสัญญาจ้างผลิต โดยผู้เสนอรายการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์บางส่วน หรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอดังกล่าว
 5. รายการที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการตรวจรับมอบรายการแล้ว ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการใด ๆ ตามสิทธิประโยชน์ขององค์การ โดยถือเป็นทรัพย์สินและเป็นลิขสิทธิ์ของ ส.ส.ท. แต่เพียงผู้เดียว

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอรายการ

ข้อสงวนสิทธิ์

ผู้ยื่นเสนอรายการต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการจัดหารายการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหารายการถือเป็นที่สิ้นสุด ตามภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท.
ส.ส.ท. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามนโยบาย หรือระเบียบของ ส.ส.ท.

..........................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-790-2276 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
LINE ID : @commissioning

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน