ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นองค์กรภาคีจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ จัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13


เมื่อวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 66 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ จัดงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "Moral Touchable: คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน" ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ชม แชร์ เชียร์" การกำหนดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม การจัดทำมติสมัชชาและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมที่เกี่ยวข้อง


การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 มีรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ งานวิชาการ อาทิ การอภิปรายเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และงานแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม "ตลาดนัดคุณธรรม" ขององค์กรเครือข่ายทางสังคม 6 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษาเด็กและเยาวขน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เพื่อนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมและพื้นที่ต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,000 คน


ไทยพีบีเอส ร่วมเป็นองค์กรภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้ และผลงานความสำเร็จจากการส่งเสริมคุณธรรมในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติฯ โดยมี วิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ในฐานะผู้แทนองค์กรภาคีร่วมจัดงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 13 และความร่วมมือในการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันในระยะต่อไป

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X (Twitter), LINE, TikTok, Instagram
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน