ไทยพีบีเอส เปิดรับข้อเสนอผู้ผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย 18 ก.ย. 66

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตอิสระ ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย (Character for Kids Commissioning 2566) ตามวัตถุประสงค์หลักขององค์การฯ ในการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์การผลิตของผู้ผลิตอิสระที่สนใจ สามารถยื่นข้อเสนอได้ใน วันที่ 18 ก.ย. 66 เวลา 10.00 - 17.00 น. บริเวณลานไม้ อาคาร A ไทยพีบีเอส

ขอบเขตการผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย

 • ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะ EF ของเด็กอายุ 3 - 6 ปี

การออกแบบคาแรกเตอร์สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี ควรมีเนื้อหาหรือภูมิหลังของคาแรกเตอร์ที่ตอบสนองพัฒนาการ ของเด็ก อาทิ ลักษณะนิสัยที่ดี หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก มิตรภาพ บทบาทสมมติ (บทที่เด็กอยากเล่น) และความฝัน (อนาคตที่เด็กอยากเป็น) โดยเฉพาะพัฒนาการทักษะ EF หรือ Executive Functions

 • มีความคิดสร้างสรรค์สู่สากล

การออกแบบคาแรกเตอร์สามารถสร้างสรรค์จินตนาการได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดว่าจะเป็นคาแรกเตอร์ คน สัตว์ หรือ สิ่งของ แต่ต้องคำนึงถึงความเป็นสากลของคาแรกเตอร์เป็นสำคัญ เนื่องจากทาง ส.ส.ท. มีเป้าหมายการหารายได้จากการบริหารคาแรกเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาสู่ตลาดสากล การออกแบบจึงต้องสื่อสารและเข้าถึงเด็ก ๆ ทั่วโลก ไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

 • สามารถต่อยอดลิขสิทธิ์จากตัวละครที่ออกแบบได้

สามารถนำคาแรกเตอร์ไปต่อยอดในการผลิตสินค้าลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมการตลาดได้ สามารถเลือกใช้โทนสีได้อย่างอิสระ แต่ให้คำนึงถึงสีสันที่เหมาะสม และดึงดูดความสนใจของเด็กอายุ 3 – 6 ปี ได้ดี รวมถึงการเลือกใช้โทนสีที่นำไป ผลิตเป็นสินค้า อาทิ ของที่ระลึก หรือสื่อสิ่งพิมพ์ได้ง่าย

 • ข้อเสนอเชิงเทคนิคอื่น ๆ

ในการออกแบบไม่มีข้อจำกัดว่าจะเป็นคาแรกเตอร์เดี่ยวหรือแบบกลุ่ม แต่มีข้อสังเกตว่า จำนวนคาแรกเตอร์แบบกลุ่มไม่ควรมีมากจนเกินไปเพื่อให้เด็กสามารถจดจำได้ง่าย ไม่จำกัดว่าจะออกแบบในรูปแบบ 2D หรือ 3D หากมีข้อเสนอการนำคาแรกเตอร์ไปใช้งานอื่น เช่น ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน เกม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อผสม ฯลฯ ให้นำเสนอไปพร้อมกับตัวคาแรกเตอร์เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาถึงศักยภาพของการใช้งานคาแรกเตอร์ที่ออกแบบมาง่ายขึ้น

คุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารประกอบการเสนอผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย

ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล

 1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้จดทะเบียนในประเทศไทย มีความสามารถตามกฎหมาย
 2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานคาแรกเตอร์
 3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ในทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

เงื่อนไขการยื่นเอกสาร

 1. การคัดสรรเป็นการกระทําโดยเปิดเผยต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่ปรากฏในข้อเสนอรายการบางส่วนหรือทั้งหมด ย่อมได้รับการเปิดเผยต่อคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ส.ส.ท. ให้การปกป้องและการปกปิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาไว้เป็นความลับจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของกระบวนการคัดสรร
 2. ส.ส.ท. จะดําเนินการทําสัญญาจ้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดสรร ตามแบบสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ ส.ส.ท. ภายในเวลา 6 เดือน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้เสนอรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิ์ ในการขอยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้
 3. ส.ส.ท. อาจเจรจาต่อรองงบประมาณการผลิตกับผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดสรร
 4. ต้นแบบคาแรกเตอร์ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการตรวจรับมอบรายการแล้ว ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ ที่จะดําเนินการใด ๆ ตามสิทธิประโยชน์ขององค์การ โดยถือเป็นทรัพย์สินและเป็นลิขสิทธิ์ ของ ส.ส.ท. แต่เพียงผู้เดียว

หลักฐานและรายละเอียดการยื่นเอกสาร

เอกสารประกอบการยื่นเสนอผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย แบ่งเป็น 3 ซอง ดังนี้

 • ซองที่ 1 เขียนหน้าซองว่า "ข้อเสนอด้านเทคนิค" จํานวน 5 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. แนวคิดการออกแบบและการผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย
 2. ตัวอย่างคาแรกเตอร์ที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
 3. ชื่อคาแรกเตอร์
 4. เนื้อหาหรือภูมิหลังของคาแรกเตอร์ที่ตอบสนองพัฒนาการของเด็ก
 5. แผนการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด
 6. แนวทางการต่อยอดคาแรกเตอร์ในการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ และผลิตสินค้าลิขสิทธิ์เพื่อส่งเสริมการตลาด
 7. ปัจจัยความสำเร็จ
 8. แผนการผลิต (Production Plan) เพื่อให้เห็นแนวทาง กรอบเวลา และขั้นตอนการผลิต
 9. ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตต้นแบบที่นำเสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 10. รายชื่อทีมงานหลักทั้งหมด พร้อมประวัติและผลงาน
 11. รายชื่อที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
 • ซองที่ 2 เขียนหน้าซองว่า "ใบเสนอราคา" จํานวน 5 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์ตามแผนงานที่นำเสนอ
 • ซองที่ 3 เขียนหน้าซองว่า "เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ" จํานวน 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) ดังนี้
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ไม่เกิน 6 เดือน
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ
 3. บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี) / ไม่เกิน 6 เดือน
 4. ใบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมทะเบียนพาณิชย์
 5. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการบริษัท, สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา
  (ถ้ามี)
 7. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของผู้ร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
 8. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย จำนวน 10 บาท (กรณีมอบอำนาจครั้งเดียว) / จำนวน 30 บาท (ในกรณีมอบอำนาจตลอดการดำเนินงาน) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเข้ามายื่นเอกสารตัวตนเอง หรือผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนในการยื่นเสนอราคารายการนั้น ๆ

การส่งเอกสารหลักฐานการยื่นเอกสาร

 • ยื่นด้วยตัวเอง (บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง)
 • ยื่นเอกสารด้วยผู้ได้รับมอบอำนาจ ที่มีต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ ให้กระทำการยื่นซองเอกสารข้อเสนอพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มีรูป ซึ่งออกให้โดยราชการและยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นเอกสาร

เปิดรับเอกสารวันที่ 18 ก.ย. 66 เวลา 10.00 - 17.00 น. บริเวณลานไม้ ชั้น 1 องค์การการจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) อาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร A)เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กำหนดการคัดสรร

 • 18 ก.ย. 66 : เปิดรับเอกสารข้อเสนอ
 • 19 ก.ย. 66 : ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
 • 20 ก.ย. 66 : คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก
 • 22 ก.ย. 66 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรรอบแรก
 • 27 ก.ย. 66 : คณะกรรมการคัดสรรรอบสอง (นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ)
 • 29 ก.ย. 66 : ประกาศผลการคัดสรร
 • 2 ต.ค. 66 : ดำเนินการจัดจ้างเพื่อผลิตต้นแบบคาแรกเตอร์สำหรับปฐมวัย
 • 31 ต.ค. 66 : ส่งมอบงาน

ข้อสงวนสิทธิ์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ตามภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท.

ส.ส.ท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อจำกัดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบของ ส.ส.ท.

------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมพร สิริพิทักษ์เดช โทร : 02-790-2262 และ 02-790-2264
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน