ไทยพีบีเอส ได้ 97.24 คะแนน ระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2565

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ AA ที่ 97.24 คะแนน โดยไทยพีบีเอสได้เข้ารับการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยจัดอยู่ในประเภทหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และในปีนี้ ไทยพีบีเอสได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 1.66 คะแนน จากการประเมิน เป็นอันดับ 3 (กลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐ) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

ไทยพีบีเอส ในฐานะเป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ AA ด้วยผลการประเมิน 97.24 คะแนน อีกทั้งยังได้รับผลคะแนนเพิ่มจากปี 2564 จำนวน 1.66 คะแนน ซึ่งเป็นผลประเมินที่แสดงให้เห็นว่า ไทยพีบีเอสมีความพยายามและมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานสำคัญของไทยพีบีเอส ที่เน้นการเป็น สื่อสาธารณะ เพื่อสร้างสังคมเป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส ยึดมั่นจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พนักงานทุกระดับของไทยพีบีเอสต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพที่ให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ตลอดจนความเป็นอิสระของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสาธารณชน พร้อมดำเนินงานโดยถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ โดยยึดโยงทุกคุณค่าของสื่อสาธารณะเข้ากับประชาชน นอกจากนี้ไทยพีบีเอสยังมุ่งพัฒนาเนื้อหาและบริการข่าวสาร รวมถึงช่องทางบริการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อประชาชนผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

“เป็นความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนถึงการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมสร้างสังคมเป็นธรรมและยึดมั่นจริยธรรม จนเกิดวัฒนธรรมองค์การที่ดี”

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน