ไทยพีบีเอส ได้ 95.58 คะแนน ระดับ AA จากการประเมิน ITA ประจำปี 2564

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ AA ที่ 95.58 คะแนน โดยไทยพีบีเอสได้เข้ารับการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยจัดอยู่ในประเภทหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และในปี 2564 นี้ ไทยพีบีเอสได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น 9.25 คะแนน จากการประเมินในปี 2563

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021 : More Open, More Transparent” ผ่าน Zoom Webinar พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Live : ITAS NACC โดยการประเมิน ITA เป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินจำนวน 8,300 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองค์กรอิสระ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
  • ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
  • ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ไทยพีบีเอส ในฐานะเป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ AA ด้วยผลการประเมิน 95.58 คะแนน อีกทั้งยังได้รับผลคะแนนเพิ่มจากปี 2563 จำนวน 9.25 คะแนน ซึ่งเป็นผลประเมินที่แสดงให้เห็นว่า ไทยพีบีเอสมีความพยายามและมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานสำคัญของไทยพีบีเอส ที่เน้นการเป็น สื่อสาธารณะ เพื่อ สร้างสังคมเป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส ยึดมั่นจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พนักงานทุกระดับของไทยพีบีเอสต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพที่ให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ตลอดจนความเป็นอิสระของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสาธารณชน พร้อมดำเนินงานโดยถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ โดยยึดโยงทุกคุณค่าของสื่อสาธารณะเข้ากับประชาชน นอกจากนี้ไทยพีบีเอสยังมุ่งพัฒนาเนื้อหาและบริการข่าวสาร รวมถึงช่องทางบริการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อประชาชนผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน