กนย. เน้นหลักคิด 3 เรื่องสำคัญ “มองไกล ระวังภัย” Thai PBS ก้าวพ้นความเสี่ยง

ปี 2565 กนย. เน้นหลักคิด “มองไกล ระวังภัย” 3 เรื่องสำคัญ ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแล้ว ทิศทางสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและสื่อเสียงจะเป็นอย่างไร การบริหารงาน Thai PBS ภูมิภาค กับสภาผู้ชมฯ และเครือข่ายจะเป็นลักษณะไหน และจะทำอย่างไรให้ Thai PBS เกิดความมั่นคงทางการเงิน ในระยะยาว

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (กนย.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธาน กนย. ชี้ถึงบทบาทกรรมการนโยบายที่สำคัญในปี 2565 ที่ Thai PBS จะต้องเตรียมพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ภูมิทัศน์สื่อและวิกฤติบ้านเมือง

ทั้งนี้ กนย. จะประเมินสถานการณ์ในอนาคตและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการระดมความคิดเห็นร่วมกับกรรมการบริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่

  1. ทิศทางสื่อสาธารณะในอนาคต โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง (broadcast media) และสื่อเสียง วิธีการประเมินผลความนิยมและผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับบริบทสื่อสาธารณะ

  2. การกระจายอำนาจ การบริหารงาน Thai PBS ภูมิภาค รวมถึงการทำงานกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและภาคีเครือข่าย

  3. ความมั่นคงทางรายได้และการบริหารการเงิน

หลังการอภิปรายความเห็น ประธาน กนย. เสนอให้ในแต่ละเรื่องข้างต้น มีกรรมการนโยบาย 3 – 4 คนร่วมกันรับผิดชอบในการตั้งโจทย์ กำหนดวิธีการศึกษาข้อมูล และจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือข้อสรุป รวมถึงแนวทางที่จะนำมากำหนดทิศทางและนโยบาย Thai PBS ในระยะต่อไป

รองศาสตราจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ย้ำว่า Thai PBS มีความจำเป็นต้องปรับตัว ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจ เพื่อเผชิญความท้าทาย ก้าวพ้นความเสี่ยง และร่วมพัฒนาสื่อสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน