มติคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบแต่งตั้ง 3 รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย (กนย.) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้เห็นชอบแต่งตั้ง 3 รอง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. “อนุพงษ์ - สุวรรณา – ณัฐพงษ์”

ด้านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน จะเข้ามาร่วมบริหารงาน ส.ส.ท. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนโครงสร้างการบริหารใหม่เสริมประสิทธิภาพสื่อสาธารณะ ประกอบด้วย นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร และ นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 คน จะทำสัญญาจ้างกับ ส.ส.ท. และเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกับผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประวัติ 3 รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ประวัติการศึกษา / การฝึกอบรม

 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • การอบรมเศรษฐศาสตร์สําหรับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
 • Business News Writing/ Thompson Reuters Foundation
 • Investigative News Reporting /Reporters Without Borders
 • Radio Journalism / BBC World Service London
 • Statical Journalism / BBC World Service London
 • Web Content Creation/ BBC World Service London
 • Television and Visual Grammar/ Thompson Reuters Foundation
 • Backpack Journalism/ Prof Bill Gentile of Washington University
 • US Leadership Programme funded by US State Department visiting PBS,
  NPR, Public Broadcasting Ombudman Office and Community Broadcasting
 • Malaysia’s Leadership Programme funded by Institute of Strategic and International Studie

ประวัติการทำงาน

 • 2528 : สํานักพิมพ์เทียนวรรณ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
 • 2529 : ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
 • 2531 : Business news reporter, Bangkok Post
 • 2537 : บรรณาธิการบริหารสํานักข่าวไทยสกาย และผู้บริหารสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 MHz บริษัทมีเดียพลัส ในเครือ บมจ.วัฏจักร
 • 2540 : Producer, BBC World Service’s Thai Section
 • 2544 : Bangkok Representative, BBC World Service Thai Section
 • 2545 : ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารสื่อและข้อมูล บ.แฟมมิลี่โนวฮาว (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 • 2551 : บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • 2552 : รักษาการผู้อํานวยการสํานักสถานีวิทยุ เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 • 2554 : ผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ Money Channel
 • 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดียสตูดิโอ
 • 2557 : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดียสตูดิโอ สายงานข่าวและวิศวกรรม
 • 2558 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเนื้อหาข่าวและรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
 • 2559 : รองผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สายงานข่าว
 • 2560 - ปัจจุบัน : รองผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการ

บทบาทในสมาคมวิชาชีพสื่อสารมวลชน

 • กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย

 

นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันอิศรา
 • หลักสูตร TOP CREAM ผู้บริหารระดับกลาง สายปฏิบัติการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4

ประวัติการทำงาน

 • 2529 – 2547 : ทนายความ
 • 2532 – 2550 : ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทเอกชน : ธุรกิจสิ่งทอ แบตเตอรี่ อาหารและภัตตาคาร นิติบุคคลอาคารชุด
 • 2540 – 2547 : ที่ปรึกษากฎหมายสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2540 – 2547 : ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ บริษัทธุรกิจเครื่องประดับ
 • ก.พ. 2550 – มิ.ย. 2550 : คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • 2551 - 2553 : ที่ปรึกษาสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2551 - 2553 : รองประธานชมรมวิทยุเด็กเยาวชนและครอบครัว
 • 2552 – ก.พ. 2554 : รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย คนที่ 1
 • ก.พ. 2554 – พ.ย. 2555 : ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 • ก.พ. – เม.ย. 2554 : กรรมการสรรหา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553
 • 2555 – 2560 : ประธานกรรมการบริหารศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อมวลชน สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 • ธ.ค. 2557 : ผู้ชำนาญการประจำตัวประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ม.ค. 2558 : กรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสถาบันอิศรา
 • พ.ย. 2558 : ผู้ชำนาญการประจำตัวรองประธานคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 1 ก.พ. 2547 – 11 ก.ค. 2560 : ผู้จัดการสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 31 ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน : รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ

ประวัติคณะทำงาน / อนุกรรมการ

 • คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)
 • คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
 • คณะทำงานแก้ไขปัญหาการโฆษณาอาหารและยา ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการเฉพาะเรื่องด้านการปฏิรูปกฎหมายสื่อสารมวลชน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้แก่
  1. อนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
  2. อนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายกำกับดูแลสื่อ
  3. อนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อปกป้องสิทธิ
   เสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของสื่อมวลชน
  4. อนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • อนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และเศรษฐกิจดิจิทัล ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อนุกรรมการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ประวัติด้านการสอน / บรรยาย

 • อาจารย์พิเศษ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • กฎหมายสื่อสารมวลชน
 • อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน
 • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนและธุรกิจโทรคมนาคม
 • อาจารย์พิเศษ คณะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผู้บรรยายพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการมีส่วนร่วม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทด้านการวางผังเมืองเชิงนิเวศน์ (Urban Ecological Planning) Norwegian University of Science and Technology (ทุนการศึกษารัฐบาลนอร์เวย์)
 • ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2545 - 2548 : หัวหน้าคณะทำงาน Thailand Cultural Environment Project โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเดนมาร์ก
 • 2548 – 2551 : ผู้อำนวยการสำนักชุมชนและพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 2552 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Magnolia Quality Development Corporation
 • 2553 – 2555 : ที่ปรึกษาเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • 2557 : คณะอนุกรรมการเพื่อการศึกษา พรบ.วิสาหกิจเพื่อสังคม สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • 2559 – 2560 : คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • 2555 – 2560 : ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ / เลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (คกส.)
 • 2561 : คณะทำงานร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2562 : ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการร่าง พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 • 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซียู ดีโฟร์เอส เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (CUD4S ENTERPRISE) / ผู้อำนวยการศูนย์การออกแบบเพื่อสังคม (CUD4S) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะกรรมการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สอวช.

ผลงานสำคัญ

 • แผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 2548 ถึง 2552 (มติคณะรัฐมนตรี)
 • รายงานการศึกษาทิศทางการขับเคลื่อนประเด็นวิสาหกิจเพื่อสังคม: บทเรียนและบทวิเคราะห์เพื่อการปรับใช้ในสังคมไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • รายงานการศึกษา การปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ... เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
 • ริเริ่มการก่อตั้งองค์กรด้านนวัตกรรมสังคม, มูลนิธินวัตกรรมสังคม, ศูนย์การออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC), Future Innovative Thailand Institute and Future Thailand PolicyLab Initiative in collaboration with Helsinki DesignLAB, Finland

กิจกรรมทางวิชาการระดับนานาชาติ (วิทยากรหลักและผู้ร่วมบรรยายในเวทีเสวนา)

 • Embracing the Informal City 2013, Bellagio Center, Italy; Rockefeller Foundation
 • Social Enterprise World Forum 2014, Seoul, Korea
 • Global Social Economy Forum 2014, Seoul, Korea
 • Asia-Europe Policy Dialogue on Social Enterprise, Berlin 2015, Germany
 • Regional Cooperation for inclusive Business in the Mekong Region 2016, Beijing, China; ADB
 • Asia Policy Dialogue 2016, Hong Kong, China; AVPN
 • Asia Policy Dialogue 2017, Seoul, Korea
 • Financing Global Development: Policies to Promote Impact Investing 2017, Berlin, Germany; OECD and GIZ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน