ไทยพีบีเอส ชวนเข้าร่วม Workshop ผลิตผลงานประกวดในโครงการ Thai PBS Young Content Creator

ไทยพีบีเอส เชิญชวนเยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 20 – 23 ปี ที่มีความสนใจด้านสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการ Thai PBS Young Content Creator เพื่อพัฒนาทักษะด้านแนวคิดภาควิชาการและภาคปฏิบัติ การผลิตรายการ การเล่าเรื่อง การถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ สำหรับเตรียมพร้อมการเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงเทพฯ และศูนย์ข่าวภูมิภาคของไทยพีบีเอส เรียนรู้การผลิตรายการกับคนสื่อมืออาชีพจาก Thai PBS และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก รวมถึงผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” ลุ้นชิงทุนการศึกษากว่า 150,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : รูปแบบการอบรมจะพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เยาวชน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 20 – 23 ปี
 2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 - 4 คน
 3. สมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 คน ต้องมีอุปกรณ์และทักษะในการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อขั้นพื้นฐาน

กติกาการเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและตอบคำถามแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนดให้จำนวน 2 ข้อ
  • โจทย์ข้อที่ 1 แนะนำตัวเองและทีมให้พี่ ๆ รู้จัก ที่เป็นมากกว่าแค่ประวัติส่วนตัว พร้อมอธิบายเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการ Thai PBS Young Content Creator
  • โจทย์ข้อที่ 2 หากได้รับโจทย์ให้ผลิตรายการในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” ท่านจะนำเสนอประเด็นอะไร อย่างไร พร้อมอธิบายเหตุผล และเค้าโครงการนำเสนอ (สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ภายหลังจากการอบรม)
 2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วม workshop ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องผลิตและพัฒนาผลงาน ส่งประกวด ภายใต้โครงการในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” โดยผลงานที่จะต้องส่งประกอบด้วย
  • ข้อเสนอโครงการ
  • รายการโทรทัศน์ความยาวจำนวน 10 – 15 นาที จำนวน 1 ชิ้น พร้อมบทรายการโทรทัศน์
  • ผลิตผลงานในรูปแบบมัลติมีเดียสำหรับช่องทางออนไลน์จำนวน 2 ชิ้น (กรณีเป็นรูปแบบวิดีโอความยาวไม่เกิน 15 นาที)

การส่งหลักฐานสมัคร

 1. ส่งใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 3. เอกสารตอบคำถามเข้าร่วมโครงการจากโจทย์ที่กำหนดให้จำนวน 2 ข้อ มาที่ e-mail : thaipbsacademy@thaipbs.or.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขการผลิตผลงาน

 1. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องผลิตรายการที่มีเนื้อหาในประเด็น “เศรษฐกิจปากท้อง” หรือ “ระบบอุปถัมภ์” หรือ “Future Skill” ผ่านสื่อสาธารณะ ตามที่กำหนดไว้ในกติกาการเข้าร่วมโครงการ
 2. สามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิตรายการและชิ้นงานมัลติมีเดีย
 3. ทีมจะต้องผลิตผลงานด้วยตนเอง

ขั้นตอนกิจกรรม

 1. การสมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและตอบคำถามแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ที่กำหนด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาผลงาน และประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยจะประกาศผลทาง www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy และ Facebook: Thai PBS Academy
 2. การอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้าร่วม workshop “Thai PBS Young Content Creator” ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส หลังจากผ่านการ Workshop ทีมจะต้องผลิตและพัฒนาผลงาน เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ กำหนดส่งผลงานในรอบสุดท้ายภายในเดือนพฤศจิกายน (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
 3. การผลิตผลงาน ทุกทีมจะต้องผลิตผลงานระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 โดยระหว่างนั้นผู้จัดจะจัดการให้ทีมพบกับพี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาและข้อแนะนำต่อการพัฒนาผลงาน
 4. การนำเสนอผลงานและประกาศผล ทุกทีมจะต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

กำหนดการโครงการ

มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564

 • ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร

21 มิถุนายน 2564

 • ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิ์เข้าร่วม workshop จำนวน 20 ทีม

กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

 • เข้าร่วม workshop จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 4 วัน

กันยายน 2564

 • ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส จำนวน 1 ครั้ง (ระยะเวลา 4 วัน)

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564

 • ผลิตผลงานพร้อมฟังข้อแนะนำจาก พี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

ธันวาคม 2564

 • นำเสนอผลงาน/ประกาศผลและมอบรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • Inbox Facebook : Thai PBS Academy
 • เบอร์โทรศัพท์ : 02-790-2424 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น.)
 • เว็บไซต์ : academy.thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน