ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ผศ. ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับสมาชิกสภาฯ ทั้ง 50 คน

 

โดยระเบียบวาระที่ 2 - 4 เป็นการคัดเลือกประธาน รองประธาน และการเสนอชื่อเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งมีผู้สมัครพร้อมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อรับการโหวตจากสมาชิกสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจำนวน 5 คน ได้แก่ นายชำนัญ ศิริรักษ์ ตัวแทนภาคกลาง, นายสุวัฒน์ คงแป้น ตัวแทนภาคใต้, นายณัฐวุฒิ อุปปะ ตัวแทนภาคเหนือ, รศ. ดร.สถาพร เริงธรรม ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนางหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ ตัวแทนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ นายชำนัญ ศิริรักษ์ ได้รับคะแนนโหวตจากสมาชิกสภาฯ มากที่สุดให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนรองประธานสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก 3 คนได้แก่ นายณัฐวุฒิ อุปปะ, นางหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ และ นายไพฑูรย์ ทองสม ด้าน นางฐาณิษา สุขเกษม ได้รับคัดเลือกให้เป็นเลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จากนั้นได้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อให้มีการแต่งตั้งตามระเบียบต่อไป

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 และข้อ 16 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2564 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จึงเห็นควรแต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 6 ดังนี้

  1. นายชำนัญ ศิริรักษ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  2. นายณัฐวุฒิ อุปปะ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  3. นางหทัยรัชฌ์ เปี่ยมวิทย์ รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
  4. นายไพฑูรย์ ทองสม รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

โดยประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีอำนาจกำกับดูแลการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2564 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็นตัวแทนที่หลากหลายของประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และจากกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ จำนวนไม่เกิน 50 คน ที่คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้แต่งตั้งจากผู้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีภารกิจในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดทิศทางการให้บริการของ ส.ส.ท. พร้อมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวและรายการ เพื่อสามารถตอบสนองประโยชน์สาธารณะและความต้องการของคนทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและภารกิจของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ได้ที่ www.thaipbs.or.th/Sapa

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน