Thai PBS และ ITD หารือความร่วมมือการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส พร้อมด้วย นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษาศูนย์ Thai PBS World และ นางสาวณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ Thai PBS World ต้อนรับ นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) และคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน หารือถึงความร่วมมือการพัฒนาความรู้และการผลิตงานวิจัยตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยให้กับประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาในเอเชีย แปซิฟิก ด้านการค้า การลงทุน การเงินและการพัฒนา โดยมุ่งเน้นความทั่วถึง ความสมดุลและความยั่งยืน รวมถึงมีความสนใจในการร่วมมือการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศที่น่าสนใจผ่านสื่อของ ไทยพีบีเอส โดยมุ่งเน้นประเด็น Trade Facilitation & Global Value Chain

ด้าน รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ชุดความรู้จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นชุดความรู้ที่จะสามารถนำไปพัฒนาสื่อมวลชน เพื่อนำเสนอข่าวด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้ ซึ่ง ไทยพีบีเอส มี ศูนย์ Thai PBS World ที่สามารถเป็นหน่วยงานประสานโดยตรง โดยสามารถร่วมมือกันในด้าน Co-Production เพื่อนำเสนอชุดความรู้ต่าง ๆ ด้านการลงทุนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) ผ่านรายการของ Thai PBS เพื่อนำเสนอ Land Scape ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้กับผู้ชม ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เตรียมพร้อมในอนาคต

ทางด้าน นายเทพชัย หย่อง ที่ปรึกษาศูนย์ Thai PBS World และ นางสาวณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้อำนวยการศูนย์ Thai PBS World กล่าวว่า มีความสนใจที่จะให้มีการจัดอบรมให้กับสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์ Thai PBS World และโต๊ะข่าวเศรษฐกิจไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเจรจาและการลงทุนระหว่างประเทศในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ด้านการค้า การลงทุน การเงินและการพัฒนาระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าใจถึงสถานการณ์และนำเสนอประเด็นสำคัญเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศได้อีกด้วย ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือเพื่ออบรมชุดความรู้ให้กับผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส พร้อมนำสื่อต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD) ไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการนำเสนอข่าวในโอกาสต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน