ไทยพีบีเอส มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ส่งมอบประจำเดือนสิงหาคม 350 ชุด ทั่วประเทศ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ดำเนินโครงการ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 โดยในเดือนสิงหาคม 2563 เริ่มส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จำนวน 350 ชุด ให้กับโรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล หน่วยงานที่ดูแลกลุ่มบุคคลเปราะบางทั่วประเทศ มุ่งหวังส่งเสริมและขยายโอกาสการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ผ่านสื่อเสริมทักษะต่าง ๆ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ สาระประโยชน์และสาระบันเทิง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สำหรับโครงการ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 ของไทยพีบีเอส ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ และมุ่งหวังให้ไทยพีบีเอสสามารถเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ “พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน” ด้วยการต่อยอดรายการที่มีสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม พัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน คุณครู ชุมชน โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป และส่งมอบชุดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด อีกทั้งในปี 2563 นี้ ไทยพีบีเอสได้ขยายการส่งมอบชุดการเรียนรู้ไปยังกลุ่มบุคคลเปราะบาง อาทิ สถานดูแลรับเลี้ยงเด็ก กลุ่มบุคคลออทิสติก สถานดูแลพักฟื้นคนชรา ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ สถานพินิจ เป็นต้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ทักษะด้านต่าง ๆ ส่งเสริมแรงบันดาลใจ นำองค์ความรู้จากรายการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย โดยโครงการ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการผลิตชุดการเรียนรู้ จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็ก จำนวน 500 ชุด และชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 300 ชุด โดยในเดือนสิงหาคมได้ดำเนินการส่งมอบชุดการเรียนรู้แล้วจำนวน 350 ชุด ผ่านกิจกรรมของไทยพีบีเอส กิจกรรมของพันธมิตรด้านการเรียนรู้ สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลบุคคลเปราะบางอีกด้วย

 

 

 

 

 

สำหรับการส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf ประจำปี 2563 จะดำเนินการส่งมอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2563 ให้กับโรงเรียน ชุมชน โรงพยาบาล สถานดูแลบุคคลเปราะบาง โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการขยายการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน