ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

          ด้วยคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง เนื่องจากลาออก ตามมาตรา 24 (2) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551


          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายที่ว่างลง ซึ่งมีวาระเหลืออยู่ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงาน
หรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความ สามารถ
 5. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
 8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

การสมัคร

 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบสมัครที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

 2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบคำขอเสนอชื่อที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวัน เวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นผล

 3. คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 3/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 หรือ ตามกำหนดวัน เวลาที่คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งให้ทราบ

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

 1. การยื่นด้วยตนเอง ให้ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชั้น 4 อาคารอำนวยการ

 2. การยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อดังกล่าวจะต้องมาถึงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. (ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อนี้ให้ถือว่าสิ้นผล)

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครหรือเสนอชื่อ

     1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

     1.1 ใบสมัครเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 ชุด
     1.2 แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
     1.3 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
     1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     1.5 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     1.6 หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 2 ชุด
     1.7 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 2 ชุด

     2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา

     2.1 ใบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 2 ชุด
     2.2 หนังสือยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
     2.3 แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบใบคำขอเสนอชื่อ (ดาวน์โหลด) จำนวน 2 ชุด
     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
     2.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
     2.6 สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด
     2.7 หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 2 ชุด
     2.8 เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 2 ชุด

ดาวน์โหลดประกาศ

----------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142 ,2143
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 18.00 น.
email : BOGSelection@thaipbs.or.th

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน