ไทยพีบีเอสเชิญ ชวนตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร กรรมการนโยบายฯ วันนี้ถึง 23 ส.ค. 61

[อัปเดต] เพื่อให้ประชาชนได้มีระยะเวลาการนำส่งข้อมูลมายัง ส.ส.ท. มากขึ้น ไทยพีบีเอส ขอขยายเวลาให้ประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทำหน้าที่บริหารสื่อสาธารณะ จากเดิมสิ้นสุดวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม เป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 สำหรับข้อมูลผู้สมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ตามที่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 ตำแหน่ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 ตำแหน่ง มีผู้ส่งใบสมัครและเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังนี้

1. ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

 1. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
 2. น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ
 3. นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
 4. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูน
 5. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก
 6. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
 7. น.ส.อรรถวันท์ เกตุดาว
 8. เรือโท ฐาพล สมสกุล
 9. นายไพศาล สุทธาวรางกูล
 10. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
 11. นายกรวิทย์ แก้วเกิด
 12. น.ส.ลาวัลย์ จิระสุรเดช
 13. น.ส.ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
 14. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์

2. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1. ร.ต.อ.วิธท์ สุวรรณทัต
 2. รศ.วิทยากร เชียงกูล
 3. ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ
 4. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
 5. ดร.ณัฐพัชร จันทรสูตร
 6. นายร่มไทร ทิพยเศวต
 7. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์
 8. นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
 9. รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
 10. ดร.นคร เสรีรักษ์
 11. นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์
 12. น.ส.วรพรรณี สมุทรทอง
 13. นายประพันธ์ บุณยเกียรติ
 14. นายชเนฏฐวัลลภ ณิโคลัส ขุมทอง

3. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นฯ 

 1. นายธงชัย กะทา
 2. รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 3. นายสมชาติ เจศรีชัย
 4. นายสุรพงษ์ กองจันทึก
 5. นายพงศกร ตันยะกุล
 6. นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
 7. หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์
 8. นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ
 9. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
 10. ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล

โดยสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาที่

ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ email : BOGSelection@thaipbs.or.th (ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน