เลือก ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมมีมติให้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานสรรหากรรมการนโยบาย และ นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสรรหากรรมการนโยบาย กล่าวเชิญชวนผู้สนใจมาสมัครเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 

กรรมการนโยบาย ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหารงาน กำกับ ดูแลการทำงานของทีวีสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ มาร่วมสมัครเพื่อรับการคัดเลือก และร่วมสร้างมิติของสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อสาธารณะไปด้วยกัน

สำหรับกำหนดการรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กำหนดรับสมัครกรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการสมัครทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกในรอบแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 3 กันยายน 2561

ทั้งนี้ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ได้แก่

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 คน คือ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
 • ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 คน คือ นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ และ นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม
 • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 1 คน คือ นายสุรพงษ์ กองจันทึก

ส่วนผู้แทนกรรมการสรรหา จาก 15 องค์กร ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ได้แก่

 1. ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 2. นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
 3. นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 4. ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 5. ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
 6. ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
 7. ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์
 8. ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 9. นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
 10. ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 11. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 12. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 13. ปลัดกระทรวงการคลัง
 14. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 15. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2142-3 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน