คำแถลง กรณีการขายตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

คำแถลง กรณีการขายตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

ตามที่คณะกรรมการนโยบายได้มีคำแถลง กรณีการซื้อตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีมติให้ขายตราสารหนี้ดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไปนั้น

บัดนี้ ส.ส.ท. ได้ขายตราสารหนี้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายรับจากการขาย ๑๙๓,๙๒๖,๐๙๗.๐๖ บาท (ซื้อ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๙๓,๙๒๙,๕๙๑.๖๐ บาท) และมีรายรับเป็นดอกเบี้ยรวมสองครั้ง เป็นเงิน ๕,๓๖๔,๔๙๓.๙๔ บาท รายรับจากการขายและดอกเบี้ย เป็นเงิน ๑๙๙,๒๙๐,๕๙๑.๐๐ บาท

คณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน