เปิดรับสมัครอบรมนักข่าวพลเมือง หัวข้อ "เกรียนเจอเก๋า" รับสมัครแล้ว วันนี้ - 3 ส.ค. 60

ไทยพีบีเอส โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และเครือข่ายสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จัดโครงการอบรมนักข่าวพลเมืองวัยเกรียน หัวข้อ “เกรียนเจอเก๋า” เปิดเวทีให้เยาวชน ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อเพื่อสื่อสารอย่างมีประโยชน์ ในทุกช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทั้งเรื่องของการผลิตสื่อ การเรียนรู้เรื่องชุมชน เพื่อใช้สื่อทำงานให้แก่ชุมชน ตามแบบฉบับของสื่อสาธารณะ ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายนักข่าวพลเมืองใหม่เพิ่มเติม โดยจะหยิบยกเอาประเด็นที่ไทยพีบีเอสกำหนด มาเป็นแนวนโยบายในการขับเคลื่อนทางสังคม ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ฝึกฝนในการอบรมการผลิตสื่อครั้งนี้ นั่นคือ ประเด็นสังคมสูงวัย ทั้งนี้ เพื่อนำผลงานของเยาวชนไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆของไทยพีบีเอส

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขา ที่มีทักษะทางด้านการผลิตสื่อ ทีมละ 2 คน

2. เตรียมอุปกรณ์สำหรับผลิตผลงานมาด้วยตนเอง เช่น สมาร์ทโฟน, กล้อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, เครื่องอัดเสียง, เครื่องตัดต่อ ฯลฯ

3. ได้รับการพิจารณาเห็นชอบการเข้าร่วมโดยสมัครใจจากครอบครัว สถาบันการศึกษาในสังกัด

การส่งหลักฐานการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.academicthaipbs.com 

2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา

3. ส่งใบสมัคร พร้อมทั้งไฟล์ตัวอย่างผลงาน .mp4 หรือ .avi ประเด็นใดก็ได้ ความยาวไม่เกิน 3 นาที มาทาง Email : Tharineec@thaipbs.or.th ระบุชื่อเรื่องว่า “สมัครอบรมเกรียนเจอเก๋า” กรุณาโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการส่ง หมดเขตรับใบสมัคร ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

 

 

กำหนดการกิจกรรม

1. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 3 สิงหาคม 2560

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัครโดยคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมภาคละ 15 ทีม ทีมละ 2 คน ประกาศผลทาง www.academicthaipbs.com และ www.Facebook.com/AcademicThaiPBS

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จะได้รับการอบรมฟรีเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วยค่าเดินทาง (เหมาจ่ายไป-กลับ 600 บาท) ค่าอาหาร และที่พักระหว่างการอบรม

ภาคกลาง ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560
ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2560
ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันที่ 1 – 3 กันยายน 2560
ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 1 – 3 กันยายน 2560

4. โครงการพิเศษ เปิดรับการเสนอแผนงานเพื่อเผยแพร่ทางหน้าจอของไทยพีบีเอส หลังจากผ่านการอบรม ผู้ที่ผ่านการอบรมมีสิทธิ์นำเสนอแผนงาน และโครงเรื่องให้แก่สถานีโทรทัศน์ หากทีมใดได้รับเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนการผลิต ทีมละ 5,000 บาท (โดยไม่หักภาษีฯ) จำนวน 12 ทีม (คัดเลือกในระดับภาค ภาคละ 3 ทีม) ทั้งนี้ จะส่งมอบงบประมาณสนับสนุนให้หลังจากที่ผลงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและส่งแผนงานให้ทางสถานีโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดส่งผลงาน ดังนี้ 

  • ภาคกลาง กำหนดส่งภายใน วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลาไม่เกิน 17.00 น.
  • ภาคใต้ กำหนดส่งภายใน วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลาไม่เกิน 17.00 น.
  • ภาคอีสาน กำหนดส่งภายใน วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลาไม่เกิน 17.00 น.
  • ภาคเหนือ กำหนดส่งภายใน วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลาไม่เกิน 17.00 น.

โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินเลือกแผนงานและผลงาน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังนี้

  • ประเด็นมีคุณค่า น่าสนใจ (30 คะแนน)
  • การผลิตผลงานมีคุณภาพ (30 คะแนน)
  • มีจริยธรรมในการผลิตผลงาน (20 คะแนน)
  • การออกแบบการสื่อสารเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์ม (20 คะแนน)

ลิขสิทธิ์ของผลงาน

ผลงานทุกชิ้นที่เกิดขึ้นในระหว่างการอบรม และที่เสนอชิงทุนสนับสนุนการผลิต ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ และสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส โดยไทยพีบีเอส มีสิทธิ์ในการนำไปใช้เผยแพร่หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า หากผู้สมัครหรือสถาบันการศึกษาจะนำไปเผยแพร่เพื่อการศึกษา หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้แจ้งมายังสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะและสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เป็นลายลักษณ์อักษร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณธารินี จันทรักษา (อั้ม) เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางวิชาการ 
ฝ่ายกิจกรรมทางวิชาการ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) 

โทรศัพท์ : 0 2 790 2428-9 (ในวันและเวลาราชการ)

Email : Tharineec@thaipbs.or.th

เว็บไซต์ : www.academicthaipbs.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน