ไทยพีบีเอสขยายเวลาเปิดรับสมัคร ผอ.ส.ส.ท. วันนี้ - 2 มิถุนายน 2560

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น หรือ
  2. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี หรือมีพนักงานในองค์กรไม่ต่ำกว่า 200 คน โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หรือ
  3. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถาบันวิชาการด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดี เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  4. ผู้มีคุณสมบัติตาม 1, 2 และ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีผลสำเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์
  5. มีความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 เข้าใจภูมิทัศน์สื่อ ความเป็นสื่อสาธารณะ และมีประสบการณ์การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ ส.ส.ท. กำหนด จำนวน 7 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด (ทุกหน้า) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครด้วยตนเอง :

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางไปรษณีย์ :

โดยจัดใส่ซองปิดผนึก จัดส่งทางไปรษณีย์ตอบรับถึง...
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สมัครผู้อำนวยการองค์การฯ) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส.ส.ท.

โทรศัพท์ : 02-790-2137, 02-790-2139 และ 02-790-2144


www.thaipbs.or.th/NewDirector

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน