รายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กำหนดการรับสมัครภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ

2. นายพัชระ สารพิมพา

3. นายสุพจ จริงจิตร

4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร

5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

6. นางสุวรรณา บุญกล่ำ

7. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

8. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

อนึ่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมัครรับการสรรหาฯ เพิ่มเติม (หากมี) ในกรณีที่ได้รับเอกสารใบสมัครเพิ่มเติมจากผู้สมัครที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ประทับรับภายในวันที่ปิดรับสมัคร (4 พฤษภาคม 2560)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน