การประกวดผลงาน Animation หัวข้อ "สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน" ชิงทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 1 แสนบาท

ไทยพีบีเอสชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษาทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขา เข้าร่วมประกวดส่งผลงานแอนิเมชั่น ในหัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน” (Information for all) ความยาว 1 - 3 นาที ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - 17 ตุลาคม 2559

กติกาและเงื่อนไข

1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา (ในทีมต้องเป็นนักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)

2. ส่งผลงานการประกวดเดี่ยว หรือจะมาเป็นทีมก็ได้ โดยรวมกลุ่มได้ทีมละไม่เกิน 3 คน

3. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)

4. หนึ่งสถาบันการศึกษาสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ทีม

ประเภทรางวัล

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท (จำนวน 7 รางวัล)

รายละเอียดการประกวด

1. ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภทแอนิเมชั่น ความยาว 1 - 3 นาที (ไม่รวม Credit) ในหัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน” (Information for all)

2. ผู้ส่งผลงานสามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิตแอนิเมชั่น

3. ผู้ส่งผลงานจะต้องเตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตผลงานด้วยตนเองทั้งกระบวนการ (การเขียนเนื้อเรื่อง การออกแบบตัวละคร การตัดต่อ รวมถึงการพากย์เสียงตัวละคร)

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รับรางวัลใดหรือเผยแพร่สู่สาธารณชนทางสื่อใดมาก่อน

5. ไทยพีบีเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

2. กรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา

3. แนบเอกสารผลงาน ประกอบด้วย

  • เอกสารเสนอแนวคิด (Concept Paper) ในการนำเสนอมุมมองเรื่อง “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน” (Information for all) เพื่อให้ผู้ชมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ให้ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวละคร ในรูปแบบ 2D หรือ 3D ก็ได้ นำเสนอในรูปแบบ Animation short film
  • ผลงานแอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน” (Information for all) ความยาว 1 – 3 นาที (ไม่รวม Credit)

  • ระบุเทคนิค วิธีการ ที่ใช้ในกำรผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิต

4. ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมผลงานบันทึกลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ MPEG4 หรือ .AVI มาทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “Thai PBS Animation Contest ‘Information for all’” ส่งมาที่

        สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หลังจากส่งผลงานแล้ว กรุณาโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการยืนยันว่าส่งผลงาน มดเขตรับผลงานภายในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 (ดูประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

5. กรุณาตรวจสอบเอกสารและไฟล์งานให้ถูกต้องก่อนส่ง หากพบว่าไฟล์งานไม่สามารถเปิดได้จะถือว่าเป็นโมฆะ

กำหนดการ

หมดเขตรับผลงาน ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ (จำนวน 10 ทีม) ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ทาง www.thaipbs.or.th/AIPM 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-790-2428-9

Email: tharineec@thaipbs.or.th , thanapongt@thaipbs.or.th , academic@thaipbs.or.th

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.thaipbs.or.th/AIPM

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน