เลือก เดชอุดม ไกรฤทธิ์ เป็นประธานสรรหากรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2559) คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้จัดการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดกรอบการทำงานในการสรรหากรรมการนโยบายทดแทนผู้ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน โดยที่ประชุมเสนอให้ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ดำรงตำแหน่งประธาน และ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นเลขานุการ

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย กล่าวเชิญชวนผู้สนใจมาสมัครเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2559 ว่า

ความพิเศษของกรรมการนโยบาย คือบทบาทการกำหนดรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงานของทีวีสาธารณะที่เป็นประโยชน์กับสังคม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ มาร่วมสมัครเพื่อรับการคัดเลือก และร่วมสร้างมิติของสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อสาธารณะไปด้วยกัน

สำหรับกำหนดการรับสมัครกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2559 โดยจะประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดการสมัครทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาขั้นต้น จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับการคัดเลือกในรอบแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่
7 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 คน คือ ศ.ดร.ปราณี ทินกร และ รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 3 คน คือ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก และนางสมศรี หาญอนันทสุข

ส่วนผู้แทนกรรมการสรรหา จาก 15 องค์กร ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. ได้แก่ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ได้ที่ www.thaipbs.or.th/BOGSelection

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรประทีป โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2142 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)
email : pornprateeps@thaipbs.or.th

คุณรชตกร โทรศัพท์ 02-790-2000 ต่อ 2143 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.)
email : rachatakonk@thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน