คณะกรรมการนโยบายมีมติ 2 ใน 3 เลือก “นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์” เป็น ผอ.ไทยพีบีเอส คนใหม่

ตามที่ คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้เริ่มดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คนใหม่ มาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

ในกระบวนการคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. รอบสุดท้าย จำนวน 5 คน และมีมติสองในสามให้ "นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์" เป็นผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ได้เผยวิสัยทัศน์หลังจากการสัมภาษณ์ว่า “ต้องการเปลี่ยนแปลงไทยพีบีเอสให้เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ สู่กลไกขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป คนทำสื่อไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ในวงการสื่ออย่างเดียว เพราะทุกวันนี้ผู้บริโภคเป็นคนเลือกคอนเทนต์ ซึ่งเป็นมุมมองสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

การมาสัมภาษณ์ครั้งนี้ ตนต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ในด้านสื่อให้กับไทยพีบีเอส เพราะถ้าไทยพีบีเอสไม่สามารถมีมุมมองที่แตกต่างจากสื่ออื่นได้ ก็คงไม่ต่างจากสถานีโทรทัศน์อื่นที่เหมือนกันไปหมดในปัจจุบัน ฉะนั้นไทยพีบีเอสต้องกล้ามองให้หลุดกรอบ และบูรณาการระบบการทำงาน"

ท่ามกลางโทรทัศน์ดิจิทัลที่เกิดใหม่จำนวนมาก ผมมองว่า แนวคิดและวิธีการทำงานแบบใหม่ของไทยพีบีเอส จะต้องไม่ใช่แค่สถานีโทรทัศน์อีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนสถานะเป็นกลไกขับเคลื่อนสังคม ที่ต้องสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้สถานี

โดยมุ่งเน้นประเด็นการขับเคลื่อนด้านสังคมให้เปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ ผ่านการใช้การสื่อสารในทุกมิติ ทั้งเว็บไซต์ โทรทัศน์ รายการ ข่าว ทุกอย่างต้องบูรณาการกัน ต้องปรับปรุงการทำงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ ให้มากขึ้น รวมถึงมุ่งสร้างอุดมการณ์สื่อสาธารณะอย่างแท้จริงในองค์กร และสร้างความคิดและมุมมองต่าง ๆ ให้สังคม

นายกฤษดา กล่าวว่า “แม้ไม่เคยทำงานอยู่ในสถานีโทรทัศน์โดยตรง แต่มีประสบการณ์ในเรื่องการออกแบบการสื่อสารมานานกว่า 14 ปี เห็นได้จากผลงานแคมเปญใหญ่ ๆ ที่ผ่านมา เมื่อครั้งทำงานอยู่ใน สสส. ซึ่งทุกประเด็นใช้การสื่อสารทั้งนั้น อีกทั้ง ช่วงที่ผ่านมา ได้สนับสนุนการผลิตรายการต่าง ๆ กว่า 150 รายการ ฉะนั้น ตนจึงเข้าใจวิธีการเลือกคอนเทนต์และมุมมองการเสนอข่าว”

ในขั้นตอนต่อไป จะมีการเชิญผู้ได้รับการคัดเลือกมาเจรจาตกลงรายละเอียดของสัญญาจ้าง ก่อนการทำสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ประวัตินายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2508 อายุ 50 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2552 ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
 • ปี 2537 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Computer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2532 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2527 ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

ประสบการณ์ทำงาน

 • ปี 2553 - 2558 ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ปี 2544 - 2550, 2551 - 2553 รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ปี 2550 - 2551 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

ผลงานและประสบการณ์

 • ปรับปรุงการบริหารงานของ สสส. ใหม่โดยริเริ่มประยุกต์ใช้ระบบ Branding
 • ปรับระบบการสื่อสารขององค์กรโดยจัดตั้งส่วนงาน Social Marketing
 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสังคมให้เชื่อมโยงกับงานสร้างเสริมสุขภาพ
 • เพิ่ม Brand Awareness จากร้อยละ 48.8 เป็น ร้อยละ 98.7 ภายในระยะเวลา 3 ปี

 

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน