ไทยพีบีเอส รับเกียรติบัตร "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ"

ไทยพีบีเอส รับเกียรติบัตร "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ" ในงานพิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 67 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดยนายคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา เป็นผู้แทนเข้ารับมอบเกียรติบัตร "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ" โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เป็นผู้มอบเกียรติบัตรฯ ณ บริเวณหน้าห้องประชมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา


โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ รวมทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต้นแบบองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อคนพิการแก่สาธารณชน และขยายผลต้นแบบดังกล่าวไปยังประชาชน หน่วยงาน และภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างคุณค่าให้กับคนพิการ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้คนพิการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี "องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ" ที่เข้ารับเกียรติบัตรฯ จำนวน 50 องค์กร และมี "บุคคลผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคม" เข้ารับเกียรติบัตรฯ จำนวน 70 คน

 

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

▪ Website : www.thaipbs.or.th   
▪ Application : Thai PBS
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, InstagramThreadsLinkedin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน