ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย รศ. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ลงนามในประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ตามกลุ่มพื้นที่จังหวัดในแต่ละภูมิภาค จำนวน 50 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อพัฒนาการให้บริการและผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม สะท้อน ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย


โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 และข้อ 9 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ขมและผู้ฟังรายการพ.ศ. 2567 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 67

ทั้งนี้ หลังจากมีประกาศแต่งตั้งฯ จะมีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิ.ย. 67 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภาผู้ชมฯกับกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และตัวแทนไทยพีบีเอส โดยจะมีการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนรับฟังความคิดเห็น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เนื้อหา 67 ต่อไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ได้ที่

ประกาศบัญชีรายชื่อสำรองสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

▪ Website : www.thaipbs.or.th   
▪ Application : Thai PBS
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, InstagramThreadsLinkedin

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน