เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส สะท้อน "ความเป็นสื่อสาธารณะ"ผ่านรายการสถานีประชาชน กับ 3 ประเด็นหลักที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

ไทยพีบีเอส และรายการ สถานีประชาชน สะท้อน "ความเป็นสื่อสาธารณะ" ผ่าน 3 ธงหลัก ชวนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นภาคีเครือข่ายเตือนภัยสังคมออนไลน์ ประสานงานลงพื้นที่ชุมชน ภายใต้แคมเปญใหญ่ มุ่งมั่น "เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์"


เมื่อวันที่ 13 พ.ค.67 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเยี่ยมชม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) โดยได้ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และการบริการชุมชน


นางสาวปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับและบรรยาย ในหัวข้อ "การสื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะกับยุทธศาสตร์การทำงานไทยพีบีเอส 2567" โดยกล่าวถึงการทำงานของไทยพีบีเอสที่ยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์การเป็นสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน พร้อมก้าวต่อไปในปี 2567 ด้วย 5 คำสัญญา ที่ได้ประกาศเมื่อต้นปีของ รศ. ดร.วิลาสินี ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คือ

  1. One Thai PBS เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว
  2. More than TV เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์
  3. Thai Originals ภาคภูมิไทย
  4. Global Citizen เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลก
  5. Connecting the Nation สื่อสารคุณค่า และเชื่อมต่อความหลากหลาย

รวมถึง 3 วาระหลักที่ไทยพีบีเอสขับเคลื่อนในปี 67 ได้แก่ ประชาธิปไตยแบบไตร่ตรอง (Deliberative Democracy) สุขภาวะทางจิตสร้างพลังใจ (Mental Health and Wellbeing) ภาคภูมิไทย (Soft Power) ภายใต้แคมเปญใหญ่ More than TV #เป็นมากกว่าสถานีโทรทัศน์


นอกจากนี้ นางสาวธิดารัตน์ อนันตรกิตติ ผู้ดำเนินรายการสถานีประชาชน ไทยพีบีเอส ร่วมบรรยาย ในหัวข้อ "ความเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม" ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม ดูงาน โดยได้กล่าวถึงการทำงานของรายการสถานีประชาชน ด้านความเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ของไทยพีบีเอส เน้นการดำเนินงาน 3 ธงหลักของรายการสถานีประชนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนดังนี้

ประเด็นที่ 1 เรื่องหนี้ : คนเป็นหนี้ต้องรอด มุ่งเน้นการนำเสนอข่าวเพื่อสะท้อนปัญหาให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องหนี้ รวมถึงพาหน่วยงานช่วยแก้ไข

ประเด็นที่ 2 เรื่องภัยออนไลน์ : รู้เท่าทันภัยออนไลน์ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ ถอดบทเรียนให้กับสังคม เป็นวัคซีนป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายของมิจฉาชีพ

ประเด็นที่ 3 เรื่องคนหาย : คนหายต้องได้กลับบ้าน มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือชุมชนและเป็นช่องทางเพื่อช่วยติดตามคนหายให้กับประชาชน


สำหรับบรรยากาศในการพูดคุยแลกเปลี่ยน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะทำงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเตือนภัยออนไลน์รวมถึงการทำงานเชิงสังคม โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีสมาชิก รวม 62 สถาบัน มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ ซึ่งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายเตือนภัยออนไลน์ เพื่อป้องกันและยกระดับสังคมไทยให้ปลอดภัย และมีคุณภาพมากขึ้น

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, InstagramThreads
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน