ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. จำนวน 6 คน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 67

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่างลงเนื่องจากครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี จำนวน 5 คน

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร  (2 คน)
 • ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (3 คน)

ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการนโยบายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

และกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่างลงเนื่องจากลาออก จำนวน 1 คน

 • ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (1 คน)

ตามมาตรา 24(2) ของกรรมการนโยบายด้านส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ว่างลงอีกจำนวน 1 คน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการนโยบายผู้ซึ่งตนแทน (ครบวาระวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 2. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายัง    ไม่ถึง 5 ปี ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
 8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

การสมัคร

 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

 2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือดาวน์โหลดใบคำขอเสนอชื่อได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันและเวลาที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

 3. คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567 หรือ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งให้ทราบ

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

 1. การยื่นด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหา ชั้น 4 อาคารอำนวยการ [แผนที่]

 2. การยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ : ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยจ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210"

หมายเหตุ : หลังจากยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ต้องส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครทั้งหมดและหลักฐานการส่งไปรษณีย์ มายัง E-mail : BOGSelection@thaipbs.or.th โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ (PDF) ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ที่นำส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครหรือเสนอชื่อ

กรณีสมัครด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร)

 • ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย และแสดงการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 1 ชุด
 • แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา (ดาวน์โหลดเอกสารสมัคร)

 • ใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 2 ชุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 1 ชุด
 • แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบาย จำนวน 1 ชุด 
 • หนังสือยินยอมเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบาย และแสดงการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 1 ชุด 

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนดในวันยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อ

 • ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อรายใดแสดงเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติ อย่างใดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและต้องรับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

 • ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหายินยอมอนุญาตให้คณะกรรมการสรรหาฯ เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะดูแลรักษาข้อมูลด้วยความปลอดภัยขั้นสูงสุด จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด และจะทำการลบข้อมูลทันทีหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทาง www.thaipbs.or.th ซึ่งความยินยอมดังกล่าวนี้สามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อผ่านระบบที่พร้อมจะดำเนินการลบข้อมูลที่ให้ไว้เพียงแจ้งความประสงค์ยกเลิก และเมื่อไรก็ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็จะแจ้งให้ทราบ และขอความยินยอมเป็นรายกรณีก่อนเสมอ

ลักษณะต้องห้าม

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 21 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบายได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายแล้ว ผู้นั้นต้องลาออกจากการที่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้าม หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการใดๆ อันมีลักษณะต้องห้ามนั้น นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

 1.ลักษณะต้องห้ามในขณะดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่

   (1.) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เว้นแต่อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

   (2.) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

   (3.) เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

   (4.) เป็นหุ้นส่วน กรรมการ พนักงานในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือกิจการโทรคมนาคม หรือในห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตรายการให้องค์การ

 2. ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับองค์การ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่การเข้าบริหารหรือเข้าร่วมดำเนินกิจการร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย

เอกสารเกี่ยวข้อง

 • ประกาศฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)
 • ประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142, 2147, 2137
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 18.00 น.
email : BOGSelection@thaipbs.or.th

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน