ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกฝึกอบรมโครงการ“ผลิตรายการโทรทัศน์ รุ่น 2”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกฝึกอบรมผลิตรายการโทรทัศน์กับทีมงานคนทำสื่อมืออาชีพ “โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นที่ 2” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 10 ทีม โปรดยืนยันสิทธิ์ทาง Email : pear.lekkla@gmail.com ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2558 เวลา 16.00 น.

ตามที่สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เชิญชวนผู้ผลิตหน้าใหม่ที่สนใจพัฒนาทักษะการผลิตรายการโทรทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ผลิตอิสระในการผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นที่ 2 เข้าร่วมส่งผลงานคลิปตัวอย่างรายการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้าอบรมใน “โครงการผลิตรายการโทรทัศน์รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตภาคพลเมืองในพื้นที่ภูมิภาค ผู้ผลิตอิสระรายย่อย ผ่านการพัฒนารูปแบบรายการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และเป็นการเปิดรับแนวคิด ไอเดียใหม่ๆ ร่วมกับพัฒนาทักษะ เพื่อสามารถร่วมเป็นผู้ผลิตเนื้อหาต่อเนื่องในพื้นที่รายการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในอนาคต โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 37 ทีม ผ่านการพิจารณา 10 ทีม และสำรอง 3 ทีม ดังนี้

ผลการคัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 10 ทีม

รายการคนต้นน้ำ
นายวิโรจน์ ชูวิชัย นายพีรภูมิ สันติโพธิกุล
รายการ inspire
นายชารีฟ อดุลศาสน์ นายอักร็อม บินอิสมาอีล
รายการคนไม่เอาถ่าน
นางสาวนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ นายสิทธานต์ ฉลองธรรม
รายการ SOUTH STORY
นายกีรติ โชติรัตน์ นายเชี่ยววิทย์ พัฒนสุขพันธ์
รายการคิดค้นใจ 48 ชั่วโมง
นายธีรยุทธ์ วีระคำ นางสาวรุ่งฤดี พิพัฒนกิจ
รายการรอยเท้า
นายเพาซี ยะซิง นางสาวรอฮานะ สิเดะ
รายการสำนักเขียน
นายวิชัย จันทวาโร นายฉัตรมงคล กะการดี
รายการ UNSEEN DEEPSOUTH
นายกูยิ อีแต
รายการ ลมหายใจ..ชายแดนใต้
นายวิกิจ แก้วเจริญ นางสาวสุจิตรา คงได้ดี
รายการนักสืบสายน้ำ
นายเมธาสิทธิ์ ก่ำศิริ นายภูบิต เชิงทวี

ผลการคัดเลือกทีมสำรอง จำนวน 3 ทีม

รายการธรรมะกับทโมน
นางสาวกนกภรณ์ ทิพโทมุท นายอริชชัย สรสินธ์
รายการเสียง คน ป่า
นายพันธวิศย์ เทพจันทร์ นายซามี่ย์ หนุนอนันต์
รายการ Documentary Film
นายอิศรินทร์ วรรัตน์ นายจิรัฏฐ์ สมภักดิ์

หมายเหตุ

ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 ทีม ศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม ทาง Email : pear.lekkla@gmail.com ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับทีมสำรองหากมีการสละสิทธิ์ สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง

เงื่อนไขการร่วมโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตรายการ จนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยพัฒนาข้อมูลในประเด็นที่ต้องการนำเสนอ ให้เห็นรายละเอียดเนื้อหาการเล่าเรื่อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการฝึกอบรม

2. กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตจากวิทยากร และร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาชิ้นงานตลอดช่วงการผลิต รวมถึงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวทางในการทำงานร่วมกัน

3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากการเข้าร่วมเป็นโครงการพัฒนาผู้ผลิตฯ ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะมีขั้นตอนของการร่วมปรึกษาหารือในเรื่องของการปรับงาน แต่ละขั้นตอนมีเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ และเพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผนงานอย่างแท้จริง

4. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-790-2373

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน