ไทยพีบีเอส ระดมความคิดสร้างความร่วมมือกว่า 20 หน่วยงานรัฐ

ไทยพีบีเอส จัดโฟกัสกรูประดมความคิด สร้างความร่วมมือกว่า 20 หน่วยงานรัฐ สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างการมีส่วนร่วม ตอบโจทย์ขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน


เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 66 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยฝ่ายความยั่งยืนองค์การ ไทยพีบีเอส จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร หรือ Co-Creation


โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สภาเภสัชกรรม ประเทศไทย), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


นายคริษ อรรคราช ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และมองหาความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายนักขับเคลื่อนสังคม องค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม และเครือข่ายสื่อเพื่อสังคม รวมถึงสร้างการรับรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภาคีภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยมี 6 โจทย์สำคัญคือ

  1. ฐานงานวิจัย
  2. สุขภาวะสังคมสูงวัย
  3. เศรษฐกิจ การเงิน สิ่งแวดล้อม
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ STEM
  5. สังคมการอ่าน
  6. Soft Power ประวัติศาสตร์ ศิลปะ


"ไทยพีบีเอส อยากฟัง และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายว่ามีเป้าหมายในการขับเคลื่อนสังคมอย่างไร ที่ผ่านมาเราอาจจะต่างคนต่างทำ แต่การทำงานร่วมกัน โดยมีโจทย์ มีเป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดพลังมากที่สุดในการขับเคลื่อนหาทางออกให้กับสังคม ซึ่งหลังจากนี้จะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือต่อไปในปี 2567 - 2569" นายคริษ กล่าว

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน