ป.ป.ช. เปิดผลประเมิน "คุณธรรม - ความโปร่งใส" หน่วยงานรัฐปี 66 ไทยพีบีเอส "ผ่านดี" 95.81 คะแนน

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จัดอยู่ในระดับ "ผ่านดี" มีผลคะแนนที่ 95.81 คะแนน

โดยไทยพีบีเอสได้เข้ารับการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยจัดอยู่ในประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 92.67 คะแนน ซึ่งถือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ย 3.14 คะแนน

สำหรับในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มีการปรับเปลี่ยน Rating Score เพื่อให้การอ่านค่าคะแนน ITA สอดคล้อง กับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยจำแนกค่าคะแนนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

 1. หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงาน ที่ได้ 85 คะแนนขึ้นไป
 2. หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้น้อยกว่า 85 คะแนน ทั้งนี้ Rating Score แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ผ่านดีเยี่ยม ผ่านดี ผ่าน ต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงโดยด่วน

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีคะแนนผลการประเมินสูงสุดในแต่ละกลุ่มหน่วยงาน มีดังต่อไปนี้

 • กลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในรัฐสภา ได้แก่ สำนักงานศาลปกครอง ได้คะแนน 97.74 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดี"
 • กลุ่มส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ กรมการปกครอง ได้คะแนน 99.03 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดี"
 • กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้คะแนน 99.35 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"
 • กลุ่มองค์การมหาชน ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้คะแนน 98.06 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดี"
 • กลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้คะแนน 98.48 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดี"
 • กลุ่มกองทุน ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้คะแนน 95.77 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่าน"
 • กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คะแนน 98.37 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"
 • กลุ่มราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดแพร่ ได้คะแนน 99.72 คะแนน อยู่ในระดับ
  "ผ่านดีเยี่ยม"
 • กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ได้คะแนน 99.43 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"
 • กลุ่มเทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้คะแนน 98.10 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"
 • กลุ่มเทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้คะแนน 99.63 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"
 • กลุ่มเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้คะแนน 99.81 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"
 • องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งได้คะแนนเท่ากันที่ 99.79 คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"

ข้อมูลอ้างอิงจาก ป.ป.ช.

สามารถติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน