ประกาศรายชื่อผลการคัดสรรรอบสอง โครงการ Drama Program Commissioning 2566

ตามที่ ส.ส.ท. ได้ดำเนินโครงการเปิดรับข้อเสนอผลิตรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ จากผู้ผลิตรายการอิสระ (Drama Program Commissioning 2566) ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ส.ส.ท. ได้ทำการคัดสรรละครและซีรีส์โทรทัศน์เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

  1. การตัดสินคัดสรรรายการของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. รายการที่ผ่านการคัดสรร ทาง ส.ส.ท. จะเป็นผู้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อร่วมประชุมหารือรายละเอียดรายการทางด้านเนื้อหา, รูปแบบและงบประมาณการผลิต
  3. หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนารายการ ซึ่งถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ส.ส.ท. กับผู้ผลิต เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทำความเข้าใจในสาระสำคัญของการผลิตสื่อในแบบสื่อสาธารณะ ดังนั้นในขั้นตอนการพัฒนารายการนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาและรูปแบบของรายการนั้น ๆ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละราย ซึ่งจะ มีข้อแตกต่างกันไป ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพรายการโดยผู้ควบคุมรายการของ ส.ส.ท. นั้น ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ผลิตจะต้องให้ความร่วมมือ เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา คุณภาพการผลิต และตอบสนองคุณค่าต่อสาธารณะตามขอบเขตเนื้อหาที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
  4. หากการดำเนินการพัฒนารายการไม่แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดสรร (31 พฤษภาคม 2566) ผู้ผลิตรายการที่ได้รับการคัดสรรมีสิทธิ์ในการขอยกเลิกการยื่นเสนอรายการได้ โดยจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้ง ส.ส.ท. ขอยกเลิกการพัฒนารายการ
  5. เมื่อพัฒนารายการเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การวางแผนผลิตรายการและออกอากาศ โดย ส.ส.ท. จะดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตามแบบมาตรฐานหน่วยงาน (ส.ส.ท.) ภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส.ท.
  6. รายการที่ผ่านการคัดสรรมีรายชื่อดังนี้ (เรียงลำดับตามเลขเอกสาร)

ผลการคัดสรร มีรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ผ่านการคัดสรร จำนวน 4 เรื่อง รายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ไม่ผ่านการคัดสรร จำนวน 88 เรื่อง โดยมีรายชื่อรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ผ่านการคัดสรร ดังนี้

 

สำหรับรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ที่ไม่ผ่านการคัดสรรรอบสอง ผู้เสนอรายการสามารถติดต่อนัดหมายขอรับเอกสารข้อเสนอรายการคืนได้ที่ โทร. 02-790-2265, 02-790-2276 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โดยวันที่มารับเอกสาร โปรดนำ ใบรับรายการฉบับจริง มาแสดง ณ ชั้น 1 อาคารเอ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ขอให้มารับเอกสารคืนภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันประกาศผล หากไม่มารับคืน ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำลายเอกสารนั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน