ไทยพีบีเอส รับรางวัล “เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน WCAG”

เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th ได้รับรางวัล “เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)” เป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล สะท้อนถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นสื่อสาธารณะของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง 

วันนี้ (29 พ.ค. 66) นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ พร้อมด้วยนางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล เป็นตัวแทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 หน่วยงาน จาก 121 ผลงาน


โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนพัฒนาเว็บไซต์ ที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ตามหลักเกณฑ์ ที่มี 13 องค์ประกอบในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมกับโปรแกรมในการทดสอบ รวมถึงได้รับการตรวจโดยคนพิการโดยตรง


นายอนุพงษ์
เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ องค์ความรู้และบริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น หากเพียงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีผู้ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือใช้งานได้ไม่สะดวก อาทิ คนตาบอด สายตาเลือนราง คนหูหนวก เป็นต้น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำและอุปสรรคในการติดตามข้อมูลข่าวสาร


ทั้งนี้ ไทยพีบีเอสตระหนักถึงผลกระทบที่มาจากความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล (Digital Divide) จึงมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ พัฒนาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ไทยพีบีเอส ให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ทุกคนทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงตามมาตรฐาน WCAG ได้อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป


นายอนุพงษ์ ได้กล่าวอีกว่า “ไทยพีบีเอส ยังมุ่งมั่นการเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ ภายใต้แนวคิดหลัก สื่อสาธารณะ คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน” โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง พร้อมการเป็นพื้นที่ในการนำเสนอเนื้อหาที่จะร่วมเป็นทางออกของสังคมไปด้วยกัน รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงข่าวสาร ความรู้ สาระประโยชน์ และสาระบันเทิง ได้อย่างเท่าทันและเท่าเทียมไปด้วยกัน” และด้วยบริบทการเสพสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล ทำให้วิธีการรับสื่อมีความหลากหลาย ดังนั้น นอกจากไทยพีบีเอสจะพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังเติมเต็มด้วยการพัฒนาคอนเทนต์และใช้เทคโนโลยีผสมผสานให้เกิดนวัตกรรมสื่อเพื่อกลุ่มเปราะบาง อาทิ


บริการ Big Sign ภาษามือ ใหญ่เต็มจอ


บริการ อ่านข่าวให้ฟัง

Thai PBS Podcast

สามารถติดตามทุกผลงานได้ทาง ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทางออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน