ไทยพีบีเอส รับ 2 รางวัลสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2566

ผอ.สื่อดิจิทัล และ The Active ไทยพีบีเอส เข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ประกอบด้วยรางวัลสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน สาขาสื่อโซเชียลมีเดีย และสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

8 มีนาคม 2566 – กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 และโถงบริเวณชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พร้อมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น จำนวน 15 สาขา 58 รางวัล

 

 

 

 

ในการนี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น สาขาสื่อโซเชียลมีเดีย และ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active Thai PBS) ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยนายรุ่งโรจน์ สมบุญเก่า ผู้สื่อข่าว The Active เป็นผู้แทนรับรางวัล โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบรางวัลในครั้งนี้

 

นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวว่า “ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญต่อการก้าวทันเทคโนโลยีในทุกแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นหลักประกันให้สังคมว่าจะยังคงมีสื่อที่เชื่อถือและวางใจได้ ตนในฐานะผู้บริหารสตรีคนหนึ่งในไทยพีบีเอสมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอสให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของสื่อสาธารณะ รวมทั้งเผยแพร่คอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการทำงานจากทั้งผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในองค์การอย่างเท่าเทียม ทำให้ผลงานต่าง ๆ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง การได้รับรางวัลครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทสตรีที่นับเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นว่า...สื่อที่ดีสามารถช่วยส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีได้”

 

สำหรับประวัติการทำงานและผลงานของ นางสาวกนกพร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้าน Management Information System และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน Computer Science ปัจจุบันเป็นผู้บริหารที่กำกับดูแลสื่อดิจิทัลของไทยพีบีเอส อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารไทยพีบีเอสที่เป็นสตรี ทำงานเคียงคู่กับ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผอ.ส.ส.ท. ซึ่งเป็นผู้บริหารหญิงที่มีส่วนสำคัญต่อการผลักดันวาระ Digital Transformation เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่โลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ขณะเดียวกัน ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active Thai PBS) ในฐานะหน่วยงานจากไทยพีบีเอสที่ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มุ่งเน้นการทำงานเพื่อยกระดับความเสมอภาคและบทบาทของสตรี และเปิดพื้นที่การทำงานสื่อสารภายใต้ 3 กลยุทธ์สำคัญ คือ 1. Audience First ที่วางผู้ชมเป็นศูนย์กลางการทำงาน ภายใต้แนวคิด "คุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน" ทุกเรื่องที่นำเสนอจะต้องมั่นใจว่ามีคุณค่ากับประชาชนอย่างแท้จริง 2.การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยมีการแยกแยะกลุ่มผู้ชมที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์ม จึงได้มีการเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายให้มากที่สุด และ 3.การลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งการเปิดพื้นที่สำหรับผู้ชมที่ไร้เสียงในสังคม (voiceless) ให้มีพื้นที่สะท้อนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ทางไทยพีบีเอสและ www.TheActive.net 

 

 

 

ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนมาตลอด 15 ปี ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมคำนึงถึงมิติเพศสภาพที่หลากหลายในองค์กร เพื่อยกระดับองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ชูบทบาท Digital First เปิดพื้นที่อย่างสร้างสรรค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรสื่อแห่งอนาคตต่อไป ติดตามทุกผลงานได้ทาง ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และทางออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน