1514 1131 1091 1893 1707 1704 1368 1597 1092 ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลที่สนใจ ยื่นเสนอรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์

ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลที่สนใจ ยื่นเสนอรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายการและบุคคลที่สนใจ ได้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรกับ โครงการเปิดรับรายการละครและซีรีส์โทรทัศน์ Drama Program Commissioning 2566 ตามวัตถุประสงค์หลักขององค์การฯ ในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ และการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการอิสระ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอรายการได้ในวันที่ 30 - 31 ม.ค. 66 เวลา 10.00 - 17.00 น. ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A ไทยพีบีเอส

คุณสมบัติของผู้เสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล

 1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละครโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 2. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
 3. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สําหรับผู้ประกอบการที่จะทําธุรกรรมกับภาครัฐ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 5. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ในทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 6. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

ประเภทคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

 1. ต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตรายการ ละครโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
 2. ต้องเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารจัดการและสร้างสรรค์งานรายการ
 3. ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ โดยยื่นแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สําหรับผู้ประกอบการที่จะทําธุรกรรมกับภาครัฐ
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ ส.ส.ท.
 5. ต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ในทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 6. ต้องไม่มีพนักงานของ ส.ส.ท. หรือคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงานของ ส.ส.ท. เข้าไปมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายการ

หลักเกณฑ์การคัดสรรรายการ

ด้านเนื้อหารายการ

 1. สถานการณ์ ชีวิตความเป็นอยู่ ที่มีผลมาจากความเหลื่อมลํ้า
 2. ความหลากหลายในสังคม ความสัมพันธ์ การสร้างแนวคิดใหม่ในการอยู่ร่วมกันด้วยทัศนคติเชิงบวก
 3. การศึกษา กีฬา และดนตรี
 4. สังคมสูงวัย
 5. ความสมดุลทางธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

ด้านรูปแบบการนําเสนอ

 1. ความคิดสร้างสรรค์ ความแตกต่าง ความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 2. มีความเข้าใจในประเด็นที่จะนําเสนอ และลําดับความชัดเจนของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

ด้านประวัติการทํางานและผลงานที่ผ่านมา

 1. มีผลงานที่มีคุณภาพ
 2. มีทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ
 3. มีการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 4. มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจรับฟังความคิดเห็น
 5. มี Passion ที่จะช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

รายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเสนอรายการ

ผู้ยื่นเสนอรายการจะต้องนําส่งเอกสารประกอบการยื่นเสนอรายการให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. ใบขอเสนอรายการ ที่กรอกครบถ้วนทุกข้อ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
 2. เอกสารประกอบการยื่นเสนอรายการ (ดาวน์โหลดเอกสาร) โดยแบ่งเป็น 3 ซอง ดังนี้
  • ซองที่ 1 เขียนหน้าซองว่า "ข้อเสนอด้านเทคนิค" จํานวน 5 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท) 
  • ซองที่ 2 เขียนหน้าซองว่า "ใบเสนอราคา" จํานวน 5 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท)
  • ซองที่ 3 เขียนหน้าซองว่า "เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรายการ" จํานวน 1 ชุด (รับรองสําเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท)

การส่งเอกสารเสนอรายการ

 1. ยื่นส่งด้วยตัวเอง (บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง)
 2. ยื่นส่งเอกสารด้วยผู้ได้รับมอบอำนาจ ที่มีต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ ให้กระทำการยื่นซองเอกสารเสนอราคา พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่มีรูป ซึ่งออกให้โดยราชการและยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจ

ระยะเวลาและสถานที่ยื่นเอกสารเสนอรายการ

เปิดรับเอกสารเสนอรายการ วันที่ 30 - 31 ม.ค. 66 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A ไทยพีบีเอส (แผนที่)

กำหนดการโครงการ

 • 30 - 31 ม.ค. 66 : เปิดรับเอกสารเสนอรายการ ห้องบรีฟวิ่งรูม ชั้น 1 อาคาร A เวลา 10.00 - 17.00 น.
 • 16 ก.พ. 66 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายการที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
 • 27 - 28 ก.พ. 66 : คณะกรรมการคัดสรรรอบแรก
 • 9 มี.ค. 66 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายการที่ผ่านการคัดสรรรอบแรก
 • 16 - 17 มี.ค. 66 : คณะกรรมการคัดสรรรอบสอง (นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ)
 • 31 มี.ค. 66 : ประกาศผลการคัดสรร

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอรายการ

หมายเหตุ : ข้อสงวนสิทธิ์

 • ผู้ยื่นเสนอรายการต้องยอมรับผลการพิจารณาคัดสรรของคณะกรรมการจัดหารายการ และหากมีการ
  เปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดหารายการถือเป็นที่สิ้นสุด ตา,ภารกิจและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก ส.ส.ท.
 • ส.ส.ท. สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามนโยบาย หรือระเบียบของ ส.ส.ท.

..........................

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-790-2276 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
LINE ID : thaipbscom

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน