ประกาศ 4 รายชื่อ ผู้ได้รับการคัดสรรเป็นกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯได้นัดประชุมเพื่อให้ผู้สมัครจำนวน 15 คนที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรอบแรก ซึ่งแบ่งเป็นด้านกิจการสื่อสารมวลชน 7 คน ด้านบริหารจัดการองค์กร 4 คน และด้านส่งเสริมประชาธิปไตยฯ 4 คน ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อเป็นกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ทั้ง 3 ด้าน จำนวน 4 คนดังนี้

  • ด้านกิจการสื่อสารมวลชน จำนวน 2 คน ได้แก่
    นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม และนางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
  • ด้านบริหารจัดการองค์กร คือ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
  • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยฯ คือ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส กล่าวว่า “การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการนโยบายของไทยพีบีเอสในครั้งนี้เป็นไปตามปกติ เมื่อถึงเวลาครบวาระที่ต้องมีการเปลี่นแปลง ในวันนี้เราได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้ง 3 ด้าน เข้ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการนโยบายของทีวีสาธารณะแห่งนี้

ซึ่งการสรรหารอบสุดท้ายในวันนี้ผ่านไปด้วยดี ทั้ง 4 ท่านที่ได้ผ่านการคัดเลือกถือว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะบุคคล รวมทั้งวิสัยทัศน์ของแต่ละคนที่นำมาแสดง วิธีการคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส อุปสรรคมีบ้างเล็กน้อยคือเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกันจึงอาจจะต้องมีการลงคะแนนหลายครั้ง จนได้รายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ผลที่ได้วันนี้มีมติเอกฉันท์กรรมการทุกคนก็เป็นที่พอใจในผลการคัดเลือก”

คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 คนไปยังนายกรัฐมนตรีในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เพื่อลงนามแต่งตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยในระหว่างนี้คณะกรรมการนโยบายชุดเดิมจะปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่ากรรมการนโยบายชุดใหม่จะรับตำแหน่ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/BOGSelection

โทร. 02-790-2000 ต่อ 2142-3

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน